Hyppää pääsisältöön
Yhteiset säännökset

Muutoksenhaku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta saattamalla asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Markkinaoikeuteen voi valittaa tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi lisäksi tehdä hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisun voi tehdä myös pienhankinnoissa, jotka eivät muutoin kuulu hankintalain soveltamisalaan.

Päivitykset Julkisten hankintojen neuvontayksikön valitusosoitusmalleihin

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) (FINLEX) eli hallintoprosessilaki tuli voimaan 1.1.2020. Hallintoprosessilaki koskee oikeudenkäyntimenettelyä mm. hallintotuomioistuimissa ja markkinaoikeudessa. Samaan aikaan tuli voimaan myös hallintolain muutos. Uusi lainsäädäntö edellyttää muutoksia hankintapäätöksiin liitettäviin valitusosoituksiin. Valitusosoituksessa tulee esimerkiksi jatkossa olla maininta markkinaoikeuden perimästä oikeudenkäyntimaksusta.

Neuvontayksikön yleiseen hankintaoikaisuohjeeseen ja valitusosoitukseen sekä erityisalojen hankintaoikaisuohjeeseen ja valitusosoitukseen on tehty lain vaatimat täsmennykset.

Vuodenvaihteen 2019–2020 lakimuutokset eivät vaikuta pienhankintoihin liitettäviin valitusosoitusmalleihin.

Päivitykset liitteisiin (alla) on tehty tammikuussa 2020.

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

tags