Toimialakohtaisia ohjeita

Koulukuvaus

Yksi Julkisten hankintojen neuvontayksikön usein kysytyistä kysymyksistä on  koulukuvausten järjestäminen. Koulukuvausten järjestäminen ei lähtökohtaisesti ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Toisaalta, jos kunta huolehtii koulukuvausten järjestämisestä, on kyseessä tällöin kunnan hoitaakseen ottama tehtävä.  

Hankintayksikön kilpailuttamat koulukuvaukset ovat käyttöoikeussopimuksia 

Käyttöoikeussopimukset ovat palveluhankintasopimusten tavoin vastikkeellisia sopimuksia hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välillä. Käyttöoikeussopimuksen tunnusmerkistöön kuuluvat kohteen tai palvelun käyttöoikeuden sekä toiminnallisen ja taloudellisen riskin siirtäminen palveluntuottajalle tai urakoitsijalle. 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tarkastellut koulu- ja päiväkotikuvausten kilpailuttamista ratkaisussaan KHO:2019:63 (Finlex).

Tuomioistuimen mukaan kyseessä oli palveluja koskeva käyttöoikeussopimus, kun koulu kilpailutti alueensa koulujen ja päiväkotien kuvaukset. Käyttöoikeussopimuksen tunnusmerkit täyttyivät: 

 • kuvauksen suorittaville toimijoille oli annettu oikeus hyödyntää kilpailutettuja palveluja kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa, 
 • kuvauksen suorittaville toimijoille oli annettu oikeus periä kuvauspalveluista maksu kuvien ostajilta (vastike) ja  
 • palveluntuottaja otti vastattavakseen kuvauspalvelujen hyödyntämisen riskin.  

Koulukuvauksissa on huomioitava, että myös vanhempainyhdistykset tai oppilaskunnat voivat huolehtia koulukuvausten järjestämisestä. Tällöin kyseessä ei lähtökohtaisesti ole enää hankintalain soveltamisalaan kuuluva hankinta, sillä kyseiset tahot eivät ole laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä.  

Kynnysarvon ylittävät käyttöoikeussopimukset kilpailutetaan hankintalain mukaisesti  

Käyttöoikeussopimusten kynnysarvon 500 000 € ylittävät kuvaussopimukset kilpailutetaan hankintalain 13 luvun mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm.  

 • käyttöoikeussopimusta koskevan hankintailmoituksen julkaisemista HILMA-ilmoitusportaalissa,  
 • tarjousten jättämiselle asetettujen määräaikojen noudattamista sekä 
 • hankintalaissa asetettua velvollisuutta sähköiseen tietojenvaihtoon. 

Käyttöoikeussopimusten ennakoidun arvon laskemisessa otetaan huomioon laajemmin koko käyttöoikeuden luoma liikevaihto.  

Käyttöoikeussopimusten kilpailuttamista käsitellään käyttöoikeussopimuksista kertovassa osuudessa

Kynnysarvon alittavat kuvaussopimukset kilpailutetaan pienhankintoina  

Kynnysarvot alittavat hankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pienhankintoja tulisi kilpailuttaa. Pienhankintojen kilpailuttamisessa tulee huomioida hankinnan laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. 

Käytännössä pienhankinnat toteutetaan hankintayksikön omien hankintaohjeiden, toimintasääntöjen ja määräysten mukaisesti. 

Perehdy pienhankintojen kilpailuttamiseen siitä kertovassa osuudessa

Huomioi kilpailuttamisessa ainakin nämä

 • Määritä sopimuskauden pituus. 
 • Harkitse, miten kuvapaketin sisältö ja hinta pyydetään. Mieti, mitä kannattaa painottaa kuvien vertailussa. 
 • Huomioi, että kuvien ostaminen on vanhemmille ja huoltajille vapaaehtoista.  
 • Sopimus ei saa sisältää etuuksia koulun henkilökunnalle. Muitakaan kylkiäisiä ei tulisi sitoa osaksi koulukuvaussopimusta. 
 • Ennen kilpailutusta huomioi kuvien maksajien mahdollisuus vaikuttaa hankittavaan kokonaisuuteen. Esimerkiksi vanhempainyhdistys tai koulun johtokunta, jossa on huoltajien edustus, voi käsitellä asiaa. 
 • Muista allekirjoittaa sopimus. Se sitoo molempia osapuolia. 

Lisää aiheesta 

Neuvontayksikön verkkopalvelussa 

Muualla verkossa