Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat eli liitteen E mukaiset hankinnat

Sote-hankinnasta ilmoittaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ilmoitusvelvollisuus koskee hankintoja, jotka ylittävät hankintalaissa säädetyt kynnysarvot liitteen E mukaisille palveluhankinnoille.

Sote-hankintojen ilmoittamisessa noudatetaan hankintalain 7 luvun säännöksiä, jotka koskevat EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja.

Liitteen E mukaisesta palvelusta ilmoitetaan omalla lomakkeellaan

Liitteen E mukaisista palveluhankinnoista on ilmoitettava HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). Sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä liitteen E mukaisia palveluhankintoja koskeva ilmoitus tehdään omalla ilmoituspohjallaan. Kyseistä ilmoituslomaketta käytetään kaikissa sote-hankinnoissa kynnysarvon ylittyessä.

Kun HILMA-ilmoitus on julkaistu, hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, kuten hankintayksikön omilla verkkosivuilla tai sanomalehdessä.

Sote-hankinnan ilmoituksen sisältö

Hankintalain liitteessä E mainittuja palveluja koskevassa ilmoituksessa on ensin kerrottava, onko kyseessä ennakkotietoilmoitus, varsinainen hankintailmoitus vai ilmoitus tehdystä sopimuksesta eli jälki-ilmoitus.

Varsinaisessa hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

  1. hankintayksikön nimi, tunnistenumero, osoite, myös NUTS-koodi, sähköposti- ja internetosoite
  2. NUTS-koodi, jolla ilmaistaan hankinnan pääasiallinen suorituspaikka
  3. kyseisen hankintasopimuksen lyhyt kuvaus, mukaan lukien CPV-koodit
  4. osallistumisen edellytykset, mukaan lukien seuraavat tiedot:
  • tapauksen mukaan maininta siitä, onko kyseinen hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien yhteyteen
  • tapauksen mukaan maininta siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle ammattitoiminnalle
  1. määräaika, jossa hankintaviranomaiseen on otettava yhteyttä osallistumista varten
  2. lyhyt kuvaus hankintamenettelyssä sovellettavista keskeisistä piirteistä.

Hankintojen sisällön määrittelyssä on käytettävä yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 vahvistettua viitenimikkeistöä. On huomattava, että vain liitteen E mukaisten CPV-koodien mukaiset hankinnat ovat liitteen E mukaisia hankintoja.

CPV-koodien tyhjentävä lista on luettavissa HILMAsta. Koodien määrittelyssä on oltava huolellinen, sillä väärän koodin antaminen voi johtaa hankintamenettelyn virheellisyyteen. CPV-koodit ovat olennaisia sote-hankinnoissa myös siksi, että ne määrittävät osaltaan hankintalain 12 luvun soveltumista kyseessä oleviin palveluhankintoihin.

Liitteen E mukainen suorahankintailmoitus

Jos hankintayksikkö tekee suorahankinnan liitteen E mukaisessa palveluhankinnassa, on hankintayksikön mahdollista ilmoittaa suorahankinta hankintalain mukaisesti HILMAssa. Kun suorahankintaa koskeva päätös on tehty, hankintayksikkö voi lain mukaan toimittaa julkaistavaksi suorahankintailmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Suorahankintailmoitus tehdään omalla, erillisellä ilmoituslomakkeellaan.

Suorahankinnasta ilmoittaminen on yleensä järkevää silloin, kun hankintapäätös halutaan saada lainvoimaiseksi. Siitä päivästä, jolloin ilmoitus on julkaistu Hilmassa, käynnistyy 14 vuorokauden valitusaika. Hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen valitusajan päättymisen jälkeen.

Sote-hankinnoista tulee tehdä jälki-ilmoitus

HILMAssa ilmoitetuista liitteen E mukaisista palveluhankinnoista tulee tehdä jälki-ilmoitus, kun hankinnasta on tehty sopimus tai kun hankinta on keskeytetty. Myös suorahankintatilanteissa tulee jälki-ilmoitus tehdä. Ilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa.

Jälki-ilmoitusvelvollisuus koskee myös hankintoja, joista on julkaistu pelkästään ennakkoilmoitus eikä lainkaan hankintailmoitusta.

Jälki-ilmoituksella tiedotetaan siitä, kuka tarjouskilpailun voitti eli minkä yrityksen kanssa hankintasopimus tehtiin. Jos hankinta keskeytettiin, jälki-ilmoituksesta tulee käydä ilmi syyt hankinnan keskeyttämiselle. Ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen on yleisen edun vastaista, vaarantaisi liikesalaisuuksien säilymisen tai haittaisi tarjoajien välistä tervettä kilpailua.

Ennakkoilmoituksen vaikutuksesta määräaikoihin ei ole säädetty

Velvollisuutta ennakkoilmoituksen julkaisemiseen ei sote-hankinnoissa ole. Sote-hankinnoissa ennakkoilmoitusta käytetään informoimaan markkinoita tulevasta hankinnasta tai käynnistämään markkinavuoropuhelun.

EU-hankinnoissa ennakkoilmoituksen julkaisemisella voidaan lyhentää tarjousten jättämisen määräaikoja. Koska sote-hankinnoille ei ole asetettu vähimmäismääräaikoja samalla tavoin kuin EU-hankinnoille, ei ennakkoilmoituksen julkaisemisen vaikutuksesta myöskään sote-hankinnan tarjousaikoihin ole säädetty.

Lisää aiheesta

Oikeuskäytäntöä