Toimialakohtaset ohjeet:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa korostuvat palvelun laadun määrittäminen ja loppukäyttäjien tarpeiden huomioiminen. Hankittavan palvelun laadun tarkka määrittäminen mahdollistaa asiakaslähtöisen ja hankinnan olosuhteet huomioon ottavan hankintasopimuksen sekä hyvän yhteistyön ostajan ja tuottajan välillä.  

Hankinnoissa on myös otettava huomioon mm. potilastietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset sekä rekisterinpidon hankintasopimukselle asettamat vaatimukset. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia julkaisuja ja ohjeita 

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset

Asiakasosallistumisen huomioiminen julkisissa hankinnoissa  
Opas. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö. 2022 Pdf. 53 sivua. 

Julkisten hankintojen käsikirja 2023 
Luku 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat. Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto 

Asiakkaan näkökulmasta huomioitavia asioita vammaispalvelulain vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kilpailutuksessa 
Invalidiliiton opas (2023) 

Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollossa 
Kuntaliiton yleiskirje 27.5.2004. 

Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä 
Opas. Tietosuojavaltuutetun toimisto. 30.9.2022 

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen (2012) 
Julkaisu käsittelee palveluasumisen järjestämiseen kilpailuttamiseen liittyviä näkökohtia. Oppaassa ei ole huomioitu nykyisen hankintalain (1397/2016) vaatimuksia. 
Julkaisu on ladattavissa Kuntaliiton julkaisupankin kautta. 

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely 
Opas terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. 2012:4. 

Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja kilpailun edistäminen 
Helena Tuorila. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 3/2014. Pdf. 67 sivua. 

Vanhusten ja erityisryhmien yksityisen palveluasumisen kilpailutilanne 
Pekka Lith. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 9/2013. Pdf. 60 sivua. 

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut 
Raportti yksityisestä palveluntarjonnasta ja yritysten kasvusta sekä julkisista hankinnoista ja toiminnan kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
Pekka Lith. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 30.9.2013. 

Palveluseteliopas. Käsikirja palvelusetelin käyttöönotolle ja hinnoittelulle.  
Melin – Koila – Tuominen-Thuesen – Uotinen. Sitran julkaisusarja. 2012. 

Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa 
Opas. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2012 Pdf. 34 sivua. 

Palvelujen ulkoistus 
Junnila – Fredriksson. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2012. Pdf. 34 sivua. 
Tukiaineisto kuntajohdolle. 

Verkkosivustoja 

Asumisen tekoja: Tukea yhdenvertaiseen asumiseen 
Sivustosta vastaa Kehitysvammaliiton lisäksi laaja ryhmä toimijoita 
Palveluseteli 
Sosiaali- ja terveysministeriö 

Sijaishuollon hankinta 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. 

Vammaispalvelujen käsikirja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos