Hankintayksikön omat vaatimukset

Ehdokkaan ja tarjoajan korjaavat toimenpiteet

Toimittajalla on mahdollisuus poistaa poissulkemisperusteista ilmenevät epäilyt ja riskit hankintasopimuksen asianmukaisen toteuttamisen osalta esittämällä korjaavia toimenpiteitä.

Ehdokkaalla tai tarjoajalla, jota rasittaa pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste, on oikeus esittää hankintayksikölle näyttöä luotettavuudestaan. Jos hankintayksikkö katsoo näytön ja luotettavuuden riittäväksi, se ei saa sulkea kyseistä ehdokasta tai tarjoajaa pois tarjouskilpailusta. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tai pyytää näyttöä luotettavuudesta.

Korjaavia toimenpiteitä on syytä käyttää ja arvioida hankintamenettelyn aikana. Hankintayksikön olisikin syytä pyytää ehdokasta tai tarjoajaa esittämään korjaavat toimenpiteet tarjouksen jättämisen yhteydessä. Jos näin ei tehdä, olisi hankintayksikön suositeltavaa joka tapauksessa ilmaista toimittajille aikeensa ennen poissulkemista koskevan ratkaisun tekemistä ja antaa niille näin mahdollisuus esittää näyttöä luotettavuuden osoittamiseksi.

Näyttö korjaavista toimenpiteistä

Luotettavuuden osoittamiseksi tarjoaja tai ehdokas voi esittää näyttöä sellaisista toimenpiteistä, joilla on tarkoitus korjata rikosten tai virheiden seuraukset ja näin estää poissulkemisperusteissa tarkoitetun toiminnan toistuminen.

Toimenpiteet voivat olla erityisesti henkilöstöä ja organisaatiota koskevia toimenpiteitä, kuten

  • yhteyksien katkaiseminen henkilöihin tai organisaatioihin, jotka ovat osallistuneet asiattomaan toimintaan,
  • asianmukaiset henkilöstön uudelleenorganisointitoimet,
  • raportointi- ja valvontajärjestelmien käyttöönotto,
  • sisäisen tarkastusrakenteen perustaminen valvomaan säännösten noudattamista sekä
  • sisäisten vastuu- ja korvaussääntöjen antaminen.

Näyttöä voitaisiin esittää myös siitä, että ehdokas tai tarjoaja on maksanut tai sitoutunut maksamaan korvauksen kaikista vahingoista, joita rangaistavasta teosta tai virheestä on aiheutunut taikka selvittänyt tosiasiat ja olosuhteet kattavasti toimimalla aktiivisesti yhteistyössä tutkintaviranomaisten kanssa. Kyseeseen voisi tulla edelleen kilpailulain (948/2011) 14 §:ssä tarkoitettu tilanne, jossa kilpailunrajoitukseen osallistunut elinkeinonharjoittaja toimittaa tietoja tai todisteita, joiden perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi toimittaa kilpailulain 35 tai 36 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen tai joiden perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi todeta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen rikkomisen.

Ehdokasta tai tarjoajaa ei saisi enää sulkea pois poissulkemisperusteiden nojalla, jos tällaisilla toimenpiteillä saadaan riittävät takeet sen luotettavuudesta.

Näytön arviointi

Ehdokkaan tai tarjoajan toteuttamat korjaavat toimenpiteet on arvioitava ottaen huomioon rangaistavan teon, virheen tai laiminlyönnin vakavuus sekä niihin liittyvät olosuhteet. Kyseessä on kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon muun muassa yllä mainittuja tekijöitä.

Jos ehdokkaalla tai tarjoajalla on verojen maksamista koskeva maksusuunnitelma, tämä olisi riittävä osoitus myös asiaa koskevista korjaavista toimenpiteistä.