Käyttöoikeussopimukset

Määräajat

Hankintayksikön tulee varata tarjousten jättämiselle vähintään 30 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivästä. Jos kyse on kaksivaiheisesta menettelystä, hankintayksikön tulee varata osallistumishakemuksen jättämiselle vähintään 30 päivää ja tarjousten jättämiselle vähintään 22 päivää.

Tarjousten jättämisen määräaikoja voidaan lyhentää viidellä päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy tarjousten jättämisen sähköisessä muodossa. Useimmissa tilanteissa määräaikoja voidaan lyhentää, sillä laki edellyttää hankintayksiköiden noudattavan menettelyssä sähköistä tietojenvaihtoa.

Määräajan asettaminen

Hankintayksikön on määräaikoja asettaessaan huomioitava

  • käyttöoikeussopimuksen ja sitä koskevan menettelyn laatu ja monitahoisuus sekä
  • tarjousten ja osallistumishakemusten laatimisen ja toimittamisen vaatima aika.

Jos tarjousten tekeminen edellyttää toteutuspaikkaan tutustumista tai hankinta-asiakirjoja tukevien asiakirjojen tarkastelua paikalla, tarjousten jättämisen määräaika tulee asettaa siten, että kaikki toimittajat saavat tarjousten laatimiseksi tarvitsemansa tiedot. Tällöin tarjousaikojen on oltava pidempiä kuin säädetyt vähimmäismääräaja.

Jos kyseessä on haastava hankinta ja hankintayksikkö on epävarma siitä, kuinka paljon aikaa tarjoajat tarvitsevat tarjouksen laatimiseen, hankintayksikön on suositeltavaa tiedustella asiaa suoraan tarjoajilta markkinavuoropuhelussa.

Määräajan laskeminen

Määräajat lasketaan tarjousten ja osallistumishakemusten osalta siitä päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi Hilmassa.

Muiden kuin Hilmassa ilmoitettaviksi säädettyjen ilmoitusten määräajat lasketaan siitä päivästä, kun hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi osoitteessa http://simap.europa.eu/enotices/

Kaksivaiheisessa menettelyssä tarjousten jättämisen määräaika lasketaan päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset.

Päivää, josta laskien määräaika lasketaan, ei lasketa määräaikaan.

Käyttöoikeussopimuksen kesto

Määräaikojen osalta tulee huomioida myös, että käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden on oltava määräaikainen.

Yli viisi vuotta kestävien käyttöoikeussopimusten enimmäiskesto ei saa ylittää aikaa, jona

  • käyttöoikeuden saaja voisi kohtuudella odottaa saavansa takaisin tekemänsä investoinnit urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi ja
  • saadakseen tuoton sijoitetulle pääomalle ja sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyille investoinneille

Hankintayksikkö voi solmia käyttöoikeussopimuksen lyhyemmäksikin ajaksi, kuin mikä on tarpeen investointien takaisin saamiseksi, edellyttäen, että siihen liittyvä korvaus ei poista toiminnallista riskiä.