Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat eli liitteen E mukaiset hankinnat

Tarjouspyyntö liitteen E hankinnoissa

Liitteen E mukaisten palvelujen eli sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen sekä muiden erityisten palveluhankintojen tarjouspyynnön sisältöä koskevat vaatimukset ovat käytännössä samat kuin kansallisissa hankinnoissa.

Hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouksia ei ole mahdollista tehdä edes poikkeustilanteissa suullisesti.

Tarjouspyyntöasiakirjat täydentävät hankintailmoitusta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintailmoituksessa ilmoitetut tiedot ovat ensisijaisia silloin kun hankintailmoitus ja tarjouspyyntö eroavat sisällöltään toisistaan.

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyynnön keskeisenä tarkoituksena on kuvata hankinnan kohde syrjimättömällä tavalla sekä pyytää toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa.

Tarjouspyynnössä voidaan esittää:

  • hankinnan kohteen kuvaus
  • ehdokkaiden tai tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen kelpoisuuteen ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava
  • tarjouksen valintaperuste sekä mahdolliset vertailuperusteet
  • määräaika tarjousten tekemiselle
  • osoite, johon tarjoukset on toimitettava
  • tarjousten voimassaoloaika.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettava ne tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä, kuten esimerkiksi hankintayksikön käyttämä hankintamenettely taikka hankintayksikön käyttämät tarjoajan soveltuvuutta koskevat ehdot, jos näitä ei ole kuvattu jo hankintailmoituksessa.

Tarjouspyynnöllä tulee saada vertailukelpoisia tarjouksia

Tarjouspyyntö on laadittava niin selkeäksi, että tarjoajat voivat antaa sen perusteella yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde pitää kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Tarjouspyynnön onnistuminen on keskeisessä asemassa koko hankintamenettelyn onnistumisessa.

Oikeuskäytännössä tarjouspyynnön sisällön tarkkuutta on arvioitu muun muassa tapauksessa MAO:687/16, jossa markkinaoikeus katsoi, ettei vaatimus asiakkailta perittävien ateria- ja ylläpitomaksujen enimmäismäärästä ollut tarjouspyynnössä esitetty niin selvästi ja yksiselitteisesti, että tarjoajat olisivat voineet riittävällä tarkkuudella tietää, mitä hintaa oli pidettävä tarjouspyynnössä tarkoitetuin tavoin kohtuuttomana. Tarjouspyynnössä ei näin ollut kyllin selvästi ja yksiselitteisesti ilmoitettu tarjousten tekemisten kannalta oleellisia tietoja eikä tarjouspyyntö ole siten ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä.