Muutoksenhaku

Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen tekemiseen

Hankinnoissa, joissa on noudatettava odotusaikaa tai hankintalain 131 §:n 1 momentissa tarkoitettua suorahankintailmoituksesta laskettavaa 14 päivän määräaikaa, hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asiasta on valitettu markkinaoikeuteen (automaattinen suspensio). Suorahankinnoissa automaattinen suspensio koskee siten niitä EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja sekä kansallisen kynnysarvon ylittäviä sote- tai muita erityisiä palveluhankintoja sekä käyttöoikeussopimuksia joista on julkaistu suorahankintailmoitus.

Sääntelyn tarkoituksena on turvata markkinaoikeudelle mahdollisuus reaalikeinojen käyttämiseen niissä tilanteissa, joissa hankintaan haetaan muutosta markkinaoikeudelta.

Kielto tehdä hankintasopimus alkaa heti muutoksenhakua koskevan valituksen saapumisesta markkinaoikeuteen. Tästä hetkestä eteenpäin hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ennen kuin markkinaoikeus on antanut asiassa pääasiaratkaisun tai antanut väliaikaisen täytäntöönpanoa koskevan päätöksen, jolla se on sallinut hankintasopimuksen tekemisen. Jos markkinaoikeus ratkaisee täytäntöönpanoa koskevan asian tai antaa pääasiassa ratkaisun ennen kuin odotusaika tai suorahankintailmoituksesta laskettava määräaika on kulunut umpeen, hankintayksikön on kuitenkin aina noudatettava odotusaikaa tai suorahankintailmoituksesta laskettavaa määräaikaa markkinaoikeuden päätöksen estämättä loppuun saakka.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa