Hankintamenettely

Kansalliset hankinnat kilpailutetaan käyttämällä menettelyä, joka on hankintalain yleisten periaatteiden mukainen. Menettelyssä on huomioitava avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus asetetuissa vaatimuksissa.

Kansallisissa hankinnoissa hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, minkälaista menettelyä se haluaa käyttää hankinnan kilpailuttamisessa. Hankintayksikkö voi halutessaan käyttää samanlaisia menettelyjä kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, mukauttaa niitä tai vaihtoehtoisia käyttää vuoden 2007 hankintalain mukaisia kansallisia menettelyjä.

Hankintayksikkö voi käyttää myös sellaista menettelyä, jonka se on itse määritellyt. Tällaisia menettelyjä voivat olla esimerkiksi varsinaista neuvottelumenettelyä väljempi, neuvotteluja sisältävä menettely taikka erityisalojen hankintalaissa tarkoitettuun toimittajarekisteriin perustuva järjestelmä.

Menettelyn valinnassa ja määrittelyssä on huomioitava, ettei menettelystä muodostu hankintalain 3 §:ssä tarkoitettujen periaatteiden vastainen esimerkiksi siten, että se selvästi syrjii joitakin toimittajia tai estää niiden osallistumisen hankintamenettelyyn. Hankintayksikkö voi kuitenkin toteuttaa kansallisen hankintamenettelyn huomattavasti kevyemmin ja joustavammin säännöksin kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.

Hankintamenettelyn kuvaus

Hankintalaissa ei määritellä käytettävää kansallista hankintamenettelyä lainkaan. Hankintayksikön on tästä syystä kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Kuvaus tulee esittää siten, että toimittajat pystyvät sen perusteella ennakoimaan käytetyn hankintamenettelyn luonnetta ja kulkua sekä tietävät oman roolinsa menettelyssä.

Kuvauksessa on kerrottava, miten hankintamenettely kokonaisuudessaan etenee. Kuvauksessa on hyvä mainita esimerkiksi, sisältääkö menettely tarjoajien määrän rajoittamista tai neuvottelukierroksia, missä vaiheessa tarjoajan odotetaan toimittavan dokumentteja tai tarjous hankintayksikölle ja minkälaisia vaatimuksia menettelyyn yleisesti liittyy.

Suorahankinnat

Kansallisten hankintojen suorahankintaperusteet ovat samat kuin EU-kynnysarvot ylittävissä tavara- ja palveluhankinnoissa. Ne on kuvattu kattavasti sivuillamme EU-hankintamenettelyt-kohdassa.

Suorahankintaa ei tule käyttää pääasiallisena hankintamenettelynä.

Kansallisessa suorahankinnassa hankintayksikkö voi tehdä vapaaehtoisen suorahankintailmoituksen HILMAan. Ilmoituksessa on mainittava samat pakolliset tiedot kuin kansallisessa hankintailmoituksessa lain 102 §:n mukaan tulee ilmoittaa. 

Suorahankintailmoituksen tekeminen lyhentää hankintaan liittyvää muutoksenhakuaikaa. Ilmoituksen tekeminen on järkevää yleensä silloin, kun päätös halutaan saada pikaisesti lainvoimaiseksi.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa