Käyttöoikeussopimukset

Tarjouspyyntö käyttöoikeussopimuksissa

Hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyyntö täydentää hankintailmoitusta. Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoitusta.

Tarjouspyyntö pitää käyttöoikeussopimuksissa asettaa tarjoajien saataville pääsääntöisesti sähköisesti.

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava:

 1. hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset;
 2. viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen;
 3. määräaika tarjousten tekemiselle;
 4. osoite, johon tarjoukset on toimitettava;
 5. kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava;
 6. tarjousasiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevat muut vaatimukset
 7. kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelujen alkamispäivä sekä neuvotteluissa käytettävä kieli tai kielet;
 8. ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä soveltuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä pyyntö täydentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden arviointia varten toimitettava;
 9. kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys;
 10. tarjousten voimassaoloaika;
 11. keskeiset sopimusehdot; sekä
 12. muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Kohteen kuvaus

Hankintayksikön on esitettävä hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä. Määritelmissä on vahvistettava rakennusurakoilta ja palveluilta vaadittavat ominaisuudet.

Hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät on käyttöoikeussopimuksissakin laadittava:

 1. käyttämällä suorituskykyä koskevia vaatimuksia
 2. viittaamalla standardeihin
 3. käyttämällä osittain suorituskykyä ja osittain standardeja tai
 4. käyttämällä suorituskykyä ja standardeja rinnakkain

Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Lisätietoja hankinnan kohteen kuvauksesta EU-hankintoja käsittelevästä osuudesta.

Tavaramerkkiin viittaaminen lähtökohtaisesti kielletty

Hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita.

Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa