Sähköiset luettelot

Sähköinen luettelo puitejärjestelyssä tai dynaamisessa hankintajärjestelmässä

Hankintayksikkö voi dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien hankintojen ja useamman kuin yhden toimittajan kanssa tehdyssä puitejärjestelyssä suorittaa puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan kilpailuttamisen päivitettyjen luetteloiden perusteella.

Tällöin hankintayksikön on:

  1. pyydettävä tarjoajia päivittämään sähköiset luettelonsa, jotka on mukautettu puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan vaatimuksiin; tai
  2. koottava jo toimitetuista sähköisistä luetteloista tiedot, joita tarvitaan puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan vaatimusten mukaisen tarjouksen muodostamiseksi; hankintayksikön on ilmoitettava tästä menettelystä tarjouspyynnössä.

Mikäli hankintayksikkö kokoaa itse jo toimitetuista luetteloista tiedot puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa, sen on ilmoitettava menettelystä etukäteen hankinta-asiakirjoissa. Hankintayksikön on ennen tietojen kokoamista ilmoitettava tarjoajille menettelystä sekä päivä ja kellonaika, jolloin ne aikovat koota puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tarjouksen muodostamiseksi vaadittavat tiedot sähköisistä luetteloista, ja annettava tarjoajille mahdollisuus kieltää tietojen kokoaminen. Tällöin hankintayksikön tulee kutsua tarjoaja esittämään uudelleen mukautettu sähköinen luettelo.

Hankintayksikön on varattava riittävä aika ilmoittamisen ja tietojen kokoamisen välille. Vähimmäismääräajat eivät kuitenkaan tule sovellettaviksi. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta tiedottaa aktiivisesti kaikille mukana oleville tarjoajille muiden tarjoajien osalta tehdyistä ratkaisuista luettelojen päivittämisessä tai päivittämättä jättämisessä. Ennen puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan hankintapäätöksen tekemistä hankintayksikön on esitettävä kokoamansa tiedot tarjoajalle ja annettava sille tilaisuus oikaista kerätyt tiedot tai vahvistaa, ettei tällä tavoin muodostetussa tarjouksessa ole asiavirheitä.