Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat eli liitteen E mukaiset hankinnat

Liitteen E palveluiden hankintamenettely

Liitteen E mukaiset palvelut eli sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat kilpailutetaan käyttämällä menettelyä, joka on hankintalain yleisten periaatteiden mukainen. Menettelyssä on huomioitava avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä asetettujen vaatimusten suhteellisuus.

Sote- ja muissa erityisissä palveluhankinnoissa hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, minkälaista menettelyä se haluaa käyttää hankinnan kilpailuttamisessa. Hankintayksikkö voi halutessaan käyttää samanlaisia menettelyjä kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tai mukauttaa niitä. Hankintayksikkö voi käyttää myös sellaista menettelyä, jonka se on itse määritellyt.

Hankintayksikön on määriteltävä käyttämänsä menettely HILMA-ilmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Sote-hankinnoissa menettely voi olla esimerkiksi:

  • varsinaista neuvottelumenettelyä väljempi, neuvotteluja sisältävä menettely
  • erityisalojen hankintalain kaltainen toimittajarekisteriin perustuva järjestelmä
  • puitejärjestely, jossa asiakas tekee lopullisen valinnan palveluntuottajien välillä.

Menettelyn valinnassa ja määrittelyssä on huomioitava, ettei menettelystä muodostu hankintalain 3 §:ssä tarkoitettujen periaatteiden vastainen esimerkiksi siten, että se selvästi syrjii joitakin toimittajia tai estää niiden osallistumisen hankintamenettelyyn. Hankintayksikkö voi kuitenkin toteuttaa sote- ja muiden erityisten palveluiden hankintamenettelyn huomattavasti kevyemmin ja joustavammin säännöksin kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.

Sote-hankintamenettelyn kuvaus

Koska laissa ei määritellä käytettävää sote-hankintamenettelyä lainkaan, hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Kuvaus tulee esittää siten, että toimittajat pystyvät sen perusteella ennakoimaan käytetyn hankintamenettelyn luonnetta ja kulkua sekä tietävät oman roolinsa menettelyssä.

Käytännössä liitteen E-mukaisissa hankinnoissa on Hilmassa sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palvelujen lomakkeella valittavissa hankintamenettelyn luonteeksi joko avoin menettely, rajoitettu menettely tai menettely, johon liittyy neuvotteluja.

Menettelyn kuvauksessa on kerrottava, miten hankintamenettely kokonaisuudessaan etenee. Kuvauksessa on hyvä mainita esimerkiksi, sisältääkö menettely tarjoajien määrän rajoittamista tai neuvottelukierroksia, missä vaiheessa tarjoajan odotetaan toimittavan dokumentteja tai tarjous hankintayksikölle ja minkälaisia vaatimuksia menettelyyn yleisesti liittyy.

Sote-suorahankinnat

Sote- ja muiden erityisten palveluhankintojen suorahankintaperusteet ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta samat kuin EU-kynnysarvot ylittävissä tavara- ja palveluhankinnoissa. Ne on kuvattu kattavasti sivuillamme EU-hankintamenettelyt-kohdassa.

Koska suorahankinta on poikkeus hankintalain mukaiseen kilpailuttamisvelvoitteeseen, tulee perusteisiin suhtautua tiukasti. Suorahankintaa ei tule käyttää pääasiallisena hankintamenettelynä. 

Hankintalain mukaan myös liitteen E suorahankinnat voi ilmoittaa HILMAssa. Ilmoitus tulee tehdä hankintapäätöksen jälkeen erillisellä suorahankintailmoituksella.

Erityinen suorahankintapykälä sote-suorahankinnoissa

Hankintalain 110 §:ssä säädetään erityisestä suorahankintaperusteesta liittyen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaan. Pykälän mukaan muiden 109 §:n mukaisten suorahankintojen lisäksi hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Erityinen suorahankintapykälä sote-suorahankinnoissa on:

  • käytettävissä vain sosiaali- ja terveyspalveluhankinnassa
  • tarkoitettu rajoitettavaksi erityisiin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin
  • mahdollista vain yksittäistapauksissa, joten jokaisen potilaan tai asiakkaan osalta menettelyn käyttöedellytys tulee harkita ja perustella erikseen.

Asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamisella tarkoitetaan pitkäaikaisen asiakassuhteen jatkamista tilanteessa, jossa aiempi sopimuskausi päättyy ja palvelut kilpailutetaan uudestaan. Tällöin on mahdollista uudistaa yksittäinen asiakas- tai hoitosuhde, jolla on asiakkaana olevan henkilön elämäntilanteessa tai muista henkilökohtaisista syistä erityinen merkitys.

Esimerkiksi vanhuksen, vaikeasti sairaan tai kehitysvammaisen henkilön asumispalvelut voivat jatkua ennallaan. Erityinen suorahankinta on mahdollinen edellä mainitulla perusteella esimerkiksi lastensuojelullisin perustein lapsen sijoituspaikkaa taikka iäkkään vanhuksen palveluasumista koskevassa palveluhankinnassa.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Oikeuskäytäntöä