EU-hankinta

Sähköinen tietojenvaihto hankintamenettelyssä

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoukset ja osallistumishakemukset sekä muu hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on toimitettava pääsääntöisesti sähköistä muotoa käyttäen.

Sähköisessä muodossa tapahtuvassa viestinnässä käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten ominaisuuksien on oltava syrjimättömiä, yleisesti saatavilla ja yhteentoimivia yleisesti käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologisten tuotteiden kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa toimittajien mahdollisuuksia osallistua hankintamenettelyyn. Viestintävälineissä on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan myös esteettömyys vammaisille henkilöille.

Käytännössä sähköiselle viestintävälineelle asetettavat tietoturvallisuusvaatimukset tarkoittavat, ettei aivan tavallinen sähköposti kelpaa tarjousten sähköiseksi vastaanottolaatikoksi.

Hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa sähköistä tietojenvaihtoa koskevista mahdollisista vaatimuksista koskien esimerkiksi hankintayksikön sähköisissä järjestelmissä tuettuja selaimia.

Hankintalain 8 luvussa kuvatun sähköisen tietojenvaihdon lisäksi hankintayksiköillä on velvollisuus asettaa tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet sekä muut hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa.

Tarjousten käsittely ja sopimuskausi

Lainkohdan vaatimus ei velvoita hankintayksiköitä käsittelemään tai arvioimaan tarjouksia tai osallistumishakemuksia sähköisesti tai automaattisesti. Säännökset eivät myöskään edellytä sähköistä tietojenvaihtoa tai sähköisiä välineitä hankintasopimuksen tekemisen jälkeisissä vaiheissa. Vaatimus ei myöskään edellytä kilpailutusjärjestelmän käyttöä. Lainkohta ei kuitenkaan estä hankintayksiköitä ottamasta vapaaehtoisesti käyttöön sähköisiä järjestelmiä sekä tarjousten käsittelyyn ja arviointiin että esimerkiksi laskutukseen tai tilausten tekemiseen.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa