Hyppää pääsisältöön
EU-hankinta

Sähköinen tietojenvaihto hankintamenettelyssä

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoukset ja osallistumishakemukset sekä muu hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on toimitettava pääsääntöisesti sähköistä muotoa käyttäen.

Sähköisessä muodossa tapahtuvassa viestinnässä käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten ominaisuuksien on oltava syrjimättömiä, yleisesti saatavilla ja yhteentoimivia yleisesti käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologisten tuotteiden kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa toimittajien mahdollisuuksia osallistua hankintamenettelyyn. Viestintävälineissä on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan myös esteettömyys vammaisille henkilöille.

Hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa sähköistä tietojenvaihtoa koskevista mahdollisista vaatimuksista koskien esimerkiksi hankintayksikön sähköisissä järjestelmissä tuettuja selaimia

Tarjousten käsittely ja sopimuskausi

Lainkohdan vaatimus ei velvoita hankintayksiköitä käsittelemään tai arvioimaan tarjouksia tai osallistumishakemuksia sähköisesti tai automaattisesti. Säännökset eivät myöskään edellytä sähköistä tietojenvaihtoa tai sähköisiä välineitä hankintasopimuksen tekemisen jälkeisissä vaiheissa.Vaatimus ei myöskään edellytä kilpailutusjärjestelmän käyttöä. Lainkohta ei kuitenkaan estä hankintayksiköitä ottamasta vapaaehtoisesti käyttöön sähköisiä järjestelmiä sekä tarjousten käsittelyyn ja arviointiin että esimerkiksi laskutukseen tai tilausten tekemiseen.

Siirtymäaika

Hankintalain tietojenvaihtoa koskevia 8 luvun säännöksiä sovelletaan;

  • Hankintayksiköihin 18 päivästä lokakuuta 2018 (18.4.2018 alkaen ESPD on laadittava sähköisesti)
  • Yhteishankintayksiköihin 18 päivästä huhtikuuta 2017

Hankintayksiköt eivät siten ole velvoitettuja jo lain voimaantullessa käyttämään laaja-alaisesti sähköistä tietojenvaihtoa hankintamenettelyissä. Siirtymäkauden loppuun saakka hankintayksiköt voivat soveltaa aikaisemman hankintalain ja –asetuksen viestintää ja tietojenvaihtoa koskevia säännöksiä. Hankintayksiköt voivat kuitenkin myös soveltaa hankintalain 8 lukua hankintamenettelyyn liittyvään tietojenvaihtoon hankintalain tultua voimaan, jos tietojenvaihto toimitetaan sähköistä muotoa käyttäen.

Siirtymäaika ei koske hankintain 8 luvun ulkopuolista sähköisyyden vaatimusta. Siten siirtymäaika ei koske esimerkiksi hankintayksikön velvollisuutta asettaa tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet sekä muut hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

tags