Kansallinen hankinta

Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittelyn tulee tapahtua suljettuna eikä tietoja käsittelyn vaiheista tai hankinnan päätösesityksen valmistelusta tule antaa ulkopuolisille ennen hankintapäätöksen tekoa.

Tarjoukset avataan tarjouksien tekemiselle varatun määräajan umpeuduttua. Tarjousten avaamisesta tai avaustilaisuudesta ei ole erityissäännöksiä hankintalaissa. Kuitenkin tarjousten käsittelyssä ehdoton vaatimus on tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu. Tarjousten vertailu on tehtävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

Poikkeuksellisen alhaisiin tarjouksiin sovelletaan EU-hankinnoissa hankintalain 96 §. Hankintalaki ei kuitenkaan ota kantaa siihen, miten poikkeuksellisen alhaisiin tarjouksiin tulisi suhtautua kansallisissa- tai pienhankinnoissa. KHO on kuitenkin vahvistanut oikeuskäytännössään, että myös kansallisissa hankinnoissa hankintayksikkö voi pyytää selvitystä tarjouksen poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta.

Kansallisissa hankinnoissa korostuu hankintayksikön harkintavalta käytettävästä menettelystä ja sen kuvauksesta. Hankintayksiköllä on pääsääntöisesti harkintavalta poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen hylkäämisessä, jos se arvioi, että tarjouksen hyväksyminen tarkoittaisi riskiä toimituksen laiminlyömisestä taikka puutteellisuudesta

Tarjoajalta voidaan arvioida puuttuvan edellytykset hankinnan toteuttamiseen myös esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksikkö arvioi tarjouksen hinnoittelun perustuneen virheelliseen käsitykseen tarjouspyynnön sisällöstä. Tarjouksen hylkääminen on mahdollista edelleen tilanteessa, jossa hankintayksiköllä olisi perusteltu syy uskoa, että alhaisen tarjoushinnan syynä on tarjoajan tarkoitus tarjoushinnan myöhempään nostamiseen.

Oikeuskäytännössä poikkeuksellisen alhaisia tarjoushintoja on arvioitu esimerkiksi tapauksissa
MAO:182/17 ja MAO:912/15.

Nollahinta tarjousvertailussa

Tarjoajalla on lähtökohtaisesti oikeus tarjota hankintaa tai hankinnan osaa myös veloituksetta, kun tästä ei aiheudu hankintayksikölle riskiä eikä pakottavia säännöksiä rikota. Hankintayksikkö voi kuitenkin tietyin edellytyksin hylätä nollahintaisen tarjouksen muun muassa oman sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi, kuten esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO:2015:17 katsottiin.

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisussa asiassa C-367/19 Tax-Fin-Lex puolestaan katsottiin, että tarjouksen hylkääminen hankintamenettelyssä yksin sillä perusteella, että tarjouksessa tarjottu hinta on 0 euroa, on hankintadirektiivin vastaista. Ennen hylkäämistä tulisi selvittää, onko perusteita hylätä tarjous poikkeuksellisen alhaisen hinnoittelun perusteella. Jos nollahinnoittelu on jo tarjouspyynnössä kielletty, silloin nollan euron tarjouksen voi toki hylätä tarjouspyynnön vastaisena (ks. esim. MAO:H158/2022).

Hankintayksikön on kuitenkin edellä esitetystä harkintavallasta poiketen velvollisuus hylätä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden laiminlyömisestä.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa