Soveltuvuus

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)

Yhteisellä eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla tarkoitetaan vakiomuotoista asiakirjaa, josta käytetään myös nimitystä ESPD (European Single Procurement Document) tai YEHA.

Asiakirja toimii osoituksena soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä koko Euroopan unionin ja ETA-maiden alueella. Lomake perustuu komission tammikuussa 2016 antamaan suoraan sovellettavaan asetukseen. Asetus on tullut voimaan 18.4.2016.

Hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa hankintamenettelyn aikana alustavana näyttönä siitä, että poissulkemisperusteet eivät rasita ehdokasta tai tarjoajaa sekä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Kyseessä onkin nimensä mukaisesti hankintayksikön esitäyttämä vakiomuotoinen lomake, jolla tarjoajat vakuuttavat hankintayksikölle poissulkemisperusteiden olevan osaltaan kunnossa ja että tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat vaatimukset tarjoajan soveltuvuudelle.

Lomakkeen tarkoitus

Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa yrityksien rajat ylittävien tarjousten tekemistä, koska tällöin tarjouksen yhteydessä tarjoajan ei tarvitse antaa asiakirjanäyttöä tai täyttää eri jäsenmaissa vaihtelevasti käytettyjä erilaisia lomakkeita. Lomake on saatavilla kaikilla EU-kielillä.

Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää samaa yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa useissa hankintamenettelyissä osoituksena vaatimusten täyttymisestä edellyttäen, että ehdokas tai tarjoaja vahvistaa asiakirjan sisältämien tietojen olevan edelleen voimassa ja vastaavan hankintayksikön asettamia vaatimuksia.

Lomakkeen muoto

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on laadittava käyttäen yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/7 vahvistettua vakiolomaketta. ESPD on tullut laatia sähköisesti 18 päivä huhtikuuta 2018 alkaen.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

 • Komission ESPD-sivut
  europa.eu-sivusto
 • EU:n vakiolomakeasetus N:o 2016/7
  Komission täytäntöönpanoasetus 2016/7, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta
 • Komission kertomus ESPD:n käytännön soveltamista koskevasta tarkastelusta
  Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) käytännön soveltamista koskevasta tarkastelusta. Bryssel 17.5.2017 COM(2017) 242 final
 • HILMA
  Sivustolla hankintayksiköiden käytettävissä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD). Asiakirjaa voi käyttää riippumatta siitä, ottaako tarjoukset vastaan Hilmassa vai kaupallisessa hankintajärjestelmässä.