Hankintapäätös

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Jos odotusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa hankintasopimuksen tehdä aikaisintaan ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Odotusaikasääntelyä ei sovelleta kansallisissa hankinnoissa eikä suorahankinnoissa, vaikka tästä olisi tehty vapaaehtoinen ennakkoilmoitus.

Odotusaikasääntelyn soveltaminen

Odotusaikasääntelyä sovelletaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden erityisten palveluiden hankinnassa sekä käyttöoikeussopimuksissa. Odotusaikaa ei sovelleta kansallisissa hankinnoissa taikka suorahankinnoissa riippumatta niiden arvosta.

Odotusaika tarkoittaa sitä, että hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Odotusaika on eri asia kuin muutoksenhakuaika, vaikka se kuluukin muutoksenhakuajan kanssa samanaikaisesti.

Odotusaika käynnistyy hankintapäätöksen tiedoksisaannista

Koska odotusaika lasketaan hankintapäätöksen tiedoksisaannista, vaikuttaa sen laskemiseen muun muassa se, millä tavalla hankintapäätös annetaan tiedoksi. Esimerkiksi käyttämällä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikkö voi nopeuttaa hankintaprosessia huomattavasti, koska odotusajan katsotaan pääsääntöisesti käynnistyvän siitä hetkestä, kun sähköinen viesti on vastaanottajan laitteessa. Postitse tapahtuvalla tiedoksiannolla hankintapäätös on saatettu tiedoksi seitsemän päivän kuluttua sen lähettämisestä. Puutteellinen hankintapäätös käynnistä muutoksenhakuaikaa eikä odotusaikaa.

Hankintayksikön on noudatettava odotusaikaa myös tilanteessa, jossa markkinaoikeus antaa asiasta ratkaisunsa ennen odotusajan umpeutumista. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella asianosaisella on käytössään tehokkaat oikeussuojakeinot riippumatta muiden asianosaisten mahdollisista valituksista ja niistä seuraavista ratkaisuista.

Odotusaika puitejärjestelyissä ja dynaamisessa hankintajärjestelmässä

EU-kynnysarvot ylittävissä puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa ja dynaamisissa hankintajärjestelmissä odotusajan pituus on lyhyempi, 10 päivää.

Puitejärjestelyissä ja dynaamisessa hankintajärjestelmässä odotusajan noudattaminen on myös vapaaehtoista. Hankintayksikkö voi siis valita, haluaako se noudattaa odotusaikaa vai ei. Odotusajan noudattamisella on vaikutusta muutoksenhakuaikaan seuraavasti:

  • Jos hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen noudatetaan odotusaikaa ennen sopimuksen tekemistä (14 pv), päätöksestä tulee lainvoimainen, ellei siihen haeta muutosta tänä aikana.
  • Jos hankintasopimus tehdään heti hankintapäätöksen jälkeen - noudattamatta odotusaikaa -muutoksenhakuaika on 30 päivää hankintapäätöksen tiedoksisaannista. 

Odotusajan noudattamisella on myös vaikutusta siihen, minkälaisia seuraamuksia markkinaoikeus voi mahdollisessa markkinaoikeuskäsittelyssä hankintayksikölle määrätä.

Poikkeukset odotusajan noudattamisesta

Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos hankintasopimus tehdään yhden ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen kanssa, eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta voisi vaikuttaa.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa