Kansallinen hankinta

Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus

Hankintayksikkö voi kansallisissa hankinnoissa asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Tarjoajan soveltuvuutta koskevien ehtojen asettaminen liian tiukoiksi voi johtaa suhteellisuusperiaatteen vaarantumiseen, sillä se saattaa karsia joitakin toimittajia osallistumasta hankintamenettelyyn. 

Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa sen asettamia soveltuvuusvaatimuksia.

Soveltuvuutta koskevilla ehdoilla voidaan myös tarvittaessa suorittaa tarjoajien valintaa, jos hankintamenettely on luonteeltaan sellainen, että vain hyväksytyt tarjoajat voivat jättää tarjouksen. 

Vakuutus soveltuvuuden alustavana näyttönä

Kansallisissa hankinnoissa hankintayksikön ei ole pakko käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa, ESPD:tä. Halutessaan hankintayksikkö voi sitä käyttää.

Hankintayksikkö voi sen sijaan vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintalaki ei säätele tarkemmin vakuutuksen muodosta. Vakuutus on perinteisesti ollut niin sanottu rasti ruutuun -lomake, jossa hankintayksikkö yksilöi asettamansa soveltuvuusvaatimukset ja rastittamalla vaihtoehdon "kyllä" tarjoaja vakuuttaa, että kyseinen ehto toteutuu.

Poissulkemisperusteiden soveltaminen

Kansallisissa hankinnoissa ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä hankintalain 80—86 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisissa hankinnoissa hankintayksikkö voi valita, haluaako se soveltaa pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita siten kuin EU-hankintamenettelyissä sovelletaan.

Jos hankintayksikkö päättää soveltaa poissulkemisperusteita, kannattaa hankintayksikön huomioida myös tarjoajan mahdollisuus käyttää korjaavia toimenpiteitä.

Vaikka kansallisissa hankinnoissa sovellettaisiin pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, voi hankintayksikkö valita, vaatiiko se voittanutta tarjoajaa toimittamaan rikosrekisteriotteet sen johtohenkilöistä.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Oikeustapaustiivistelmäkooste

Oikeuskäytäntöä

  • KHO: 2021:71, EU-säännöksiä ei tullut soveltaa kansallisessa hankinnassa – hankintayksikkö ei ollut menetellyt virheellisesti
  • KHO: 2019:145, Hankintalain 105 §:stä ja siinä viitatuista 80–86 §:stä ei voida katsoa johtuvan tarjoajalle oikeutta esittää korvaavaa näyttöä soveltuvuudestaan eikä HY:lle velvollisuutta ottaa sitä vastaan
  • MAO:427/18, Tarjoajan poissulkemispäätöksen perusteleminen
  • MAO:69/18, Referenssivaatimusten epäselvyys
  • MAO:194/14, Tarjoajien soveltuvuudelle asetettujen vaatimusten suhteellisuus ja tasapuolisuus
  • MAO:97/14, Vaatimusten suhteellisuus ja tasapuolisuus hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden
  • MAO:78-79/14, Soveltuvuuden arviointiin liittyvien selvitysten toimittaminen