Muutoksenhaku

Muutoksenhaun kohde

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Varsinaisen hankintapäätöksen ohella muutoksenhaun kohteena voi siis olla päätös hankinnan keskeyttämisestä tai tarjoajan sulkemisesta pois tarjouskilpailusta.

Rajoitukset

Muutoksenhaun kohteena ei voi olla hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, joka koskee:

  1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
  2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin; tai
  3. sitä, että kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyt ja dynaamiset hankintajärjestelmät

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos:

  1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
  2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Oikeuskäytäntöä