Muutoksenhaku

Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset

Jos hankinnassa on menetelty virheellisesti markkinaoikeus voi:

 1. kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
 2. kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
 3. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
 4. määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
 5. määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
 6. määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
 7. lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Virheelliseen hankintamenettelyyn tulisi ensisijaisesti puuttua edellä 1-3 kohdassa luetelluilla nk. ensisijaisilla seuraamuksilla eli reaalikeinoilla.

Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisia sote- tai muita erityisiä palveluja koskevassa hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa hankinnassa.

Seuraamus voidaan määrätä vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai syrjivästi asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä.

Hyvitysmaksu

Hyvitysmaksu maksetaan valittajalle. Hyvitysmaksu voidaan määrätä lähtökohtaisesti silloin, kun markkinaoikeuden ensisijaisten seuraamusten eli reaalikeinojen käyttö on mahdotonta, koska hankintasopimus on jo tehty. Hyvitysmaksu voidaan määrätä myös reaalikeinojen sijaan, jos reaalikeino saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan tai käyttöoikeussopimuksen arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Markkinaoikeus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun määräämättä, jos hankintayksikkö on pidättäytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Hyvitysmaksun määrä ei voi ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Tehottomuusseuraamus

Markkinaoikeus voi todeta hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen tehottomaksi, jos:

 1. hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnan ilman hankintalaissa säädettyä perustetta ja ei ole julkaissut vapaaehtoisen suorahankintailmoituksen eikä noudattanut 14 päivän määräaikaa ennen hankintasopimuksen tekemistä;
 2. hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen, vaikka hankinnassa on ollut velvollisuus noudattaa odotusaikaa;
 3. hankintayksikkö on tehnyt muutoksenhaun lykkäävästä vaikutuksesta huolimatta hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen, vaikka hankinnasta on valitettu markkinaoikeuteen.

Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa edellytyksenä on lisäksi, että hankintayksikkö on tehnyt hankintalain vastaisen muun virheen, joka on vaikuttanut muutoksenhakijan mahdollisuuksiin saada hankintasopimus. Tehottomuusseuraamuksen tarkoituksena on avata hankinta uudestaan kilpailulle.

Markkinaoikeus määrää, mitä sopimuksen velvoitteita tehottomuusseuraamus koskee. Tehottomuusseuraamus voi koskea vain vielä täyttämättä olevia sopimusvelvoitteita.

Markkinaoikeus voi jättää määräämättä tehottomuusseuraamuksen yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä. Sopimukseen suoranaisesti liittyviä taloudellisia etuja voidaan pitää pakottavina syinä vain, jos sopimuksen tehottomuudella olisi poikkeuksellisesti kohtuuttomia seurauksia.

Seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen

Markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, jos:

 1. markkinaoikeus on määrännyt tehottomuusseuraamuksen;
 2. hankintayksikkö on tehnyt sopimuksen, vaikka hankintasopimuksessa on ollut velvollisuus noudattaa odotusaikaa;
 3. hankintayksikkö on tehnyt muutoksenhaun lykkäävästä vaikutuksesta huolimatta hankintasopimuksen, vaikka asiasta on valitettu markkinaoikeuteen; tai
 4. markkinaoikeus ei ole yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä määrännyt hankintasopimuksen tehottomuusseuraamusta.

Edellä 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa markkinaoikeus voi seuraamusmaksun määräämisen lisäksi tai sen sijasta lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Seuraamusta määrätessään markkinaoikeuden on otettava huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu ja valituksen kohteena olevan hankinnan arvo. Seuraamusmaksun määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Oikeuskäytäntöä