Ilmoittaminen

Suorahankinnasta ilmoittaminen

​Hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mahdollinen valitus aiotusta suorahankinnasta on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Mikäli asiasta ei valiteta 14 päivän kuluessa, suorahankinnasta tulee lainvoimainen, eikä hankintasopimuksen sitovuuteen voida enää muutoksenhaulla puuttua.

Vaikutukset

Ilmoitusmenettely on sidoksissa hankintasopimuksen tehottomuussääntelyyn. Suorahankintojen avoimuutta koskeva sääntely ja sopimuksen tehottomuussääntely ovat toistensa vaihtoehtoja siten, että suorahankintaa koskevan ilmoituksen julkaiseminen ja määräajan noudattaminen ilmoituksen julkaisemisen jälkeen estävät muutoksenhakuviranomaista toteamasta hankintasopimusta tehottomaksi.

Mikäli ilmoitusmenettelyä ei käytetä, markkinaoikeus voi soveltaa perusteettomaan EU-kynnysarvon ylittävään suorahankintaan muun muassa hankintasopimuksen tehottomuussääntelyä. Näin ollen ilmoitusmenettelyä käyttämällä ja 14 päivän määräaikaa noudattamalla hankintayksikkö voi varmistaa sen, ettei hankintasopimuksen sitovuuteen voida jälkikäteen puuttua.

Suorahankintailmoitus estää myös hankintalain 141 §:n mukaisen esityksen valvontaviranomaiselta markkinaoikeudelle. Ilmeisen puutteellinen tai virheellinen suorahankintailmoitus ei estä esityksen tekemistä.

Mikäli ilmoitusmenettelyä ei käytetä, voi suorahankinnasta tehdä valituksen markkinaoikeuteen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty tai 30 päivän kuluessa suorahankinnasta tehdystä jälki-ilmoituksesta.

Sisältö

Suorahankintaa koskevassa ilmoituksessa tulisi hankintayksikön nimen ja yhteystietojen lisäksi olla ainakin kuvaus hankinnan kohteesta, tiedot suorahankintaperusteesta ja tarjoajasta, jonka hyväksi hankintapäätös on tehty. Lisäksi suorahankintailmoitusten perusteluista olisi ilmettävä selkeästi ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi hankintayksikkö on katsonut voivansa tehdä hankintasopimuksen ilman hankintailmoitusta.

Ilmoittaminen

Suorahankintailmoitus tehdään osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (HILMA) omalla vakiolomakkeellaan, josta se ohjautuu automaattisesti Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan TED-palveluun. Huomioitava on, että määräajat lasketaan ilmoituksen julkaisemisesta TED-palvelussa. TED-palvelu lähettää automaattisesti kuittauksen sähköpostiin, kun ilmoitus on julkaistu.

EU-suorahankinnassa käytettävä ilmoitustyyppi on ”Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus (TED eF25)”. Ohjeita ilmoituksen tekemiseen on saatavilla HILMAssa.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa