Hankintojen yleinen laillisuusvalvonta

Julkisiin hankintoihin liittyvää yleistä laillisuusvalvontaa hoitaa oikeuskanslerinvirasto, perustuen eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin väliseen työnjakoon (laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta, 330/2022). Kansalaiset voivat tehdä oikeuskanslerille kantelun viranomaisen toiminnasta, jota epäilevät lainvastaiseksi.

Oikeuskanslerin toimivalta

Oikeuskansleri tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava on toiminut lainvastaisesti. Oikeuskansleri ei tutki asiaa, jonka eduskunnan oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies on jo ratkaissut tai jota käsitellään parhaillaan eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Oikeuskansleri ei myöskään käsittele oikeusasiamiehen erityistehtäviin kuuluvia asioita, vaan siirtää ne oikeusasiamiehelle. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle. 

Oikeuskansleri ei käsittele kantelua, jos

 • kantelu koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei käsittelyyn ole erityistä syytä
 • asian käsittely on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa
 • asiaa koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta säännönmukaisin (tavanomaisin) muutoksenhakukeinoin
 • kantelu ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan.

Kantelun mahdolliset seuraukset

Valvontatoimien seurauksena oikeuskansleri voi

 • määrätä esitutkinnan toimitettavaksi
 • nostaa syytteen vakavien lainvastaisuuksien kohdalla
 • antaa valvottavalle huomautuksen
 • esittää käsityksensä lain tai hyvän hallinnon vaatimuksista tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävistä näkökohdista
 • antaa valvottavalle tietoa lain ja hyvän hallintotavan mukaisesta menettelystä
 • suositella valvottavaa hyvittämään aiheutuneen vahingon tai poikkeustapauksissa myös hakea lainvoimaisen päätöksen tai tuomion purkamista
 • tehdä esityksen puutteellisen tai ristiriitaisen sääntelyn muuttamiseksi.

Ratkaisut löytyvät OKV:n sivuilta

Oikeuskanslerin ratkaisut julkisia hankintoja koskien on löydettävissä oikeuskanslerin viraston verkkosivuilta.