Hilma

Mistä löydän vanhoja HILMA-ilmoituksia tai tarjouspyyntöjä?

Julkisten hankintojen neuvontayksikölle tulee ajoittain tiedusteluja vanhoista HILMAssa julkaistuista hankintailmoituksista.

Palvelemme neuvontayksikössä hankintalain mukaisia hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Emme ylläpidä HILMA-portaalia (www.hankintailmoitukset.fi), ja siten meiltä neuvontayksiköstä ei ole saatavissa tietoa arkistoiduista HILMA-ilmoituksista. 

Hilma palvelusta vanhat ilmoitukset ovat nähtävissä "arkisto" toiminnolla. HILMA-palvelua ylläpitävä Hansel Oy ei luovuta ennen vuotta 2018 arkistoituja ilmoituksia.

Arkistoidut hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Yksittäisiä tarjouspyyntöjä kannattaakin tiedustella suoraan hankintailmoituksen julkaisseelta hankintayksiköltä. Hankintayksikön velvollisuus luovuttaa tiedot vanhoista hankintailmoituksista riippuu siitä, onko kyseessä julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen vai ei.

Jos hankintayksikkö on julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen, ovat sen hallussa olevat asiakirjat lähtökohtaisesti julkisia. Julkisuutta kuitenkin rajoittavat julkisuuslain 24 §:ssä mainitut salassapitoperusteet, joita voivat olla esimerkiksi liike- ja ammattisalaisuuden piirissä olevat tiedot.

Jos hankintayksikkö ei kuulu julkisuuslain yleiseen soveltamisalaan, eivät sen hankinta-asiakirjat ole julkisia asiakirjoja, jolloin niistä ei tarvitse antaa tietoja muille kuin tarjouskilpailuun osallistuneille. Tällöin muilla kuin tarjouskilpailuun osallistuneilla tahoilla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista siis vain, mikäli kyseinen hankintayksikkö on julkisuuslain 4 §:ssä tarkoitettu viranomainen, jonka toimintaan julkisuuslaki kokonaisuudessaan kuuluu.

HILMA-ilmoitusten tiedot arkistoidaan Tietoarkistoon

HILMAssa julkaistujen hankintailmoitusten perustiedot arkistoidaan vuosittain. Hankintailmoitusten tilastoaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, joka toimii Tampereen yliopiston yhteydessä. Aineistoja voi tilata Tietoarkistosta opetukseen, opiskeluun ja tutkimustarkoituksiin. Tietoarkistoon ei arkistoida varsinaisia hankintailmoituksia tai muita tarjouspyyntöasiakirjoja.

Arkistointi perustuu Euroopan unionin jäsenvaltioille asettamaan edellytykseen toimittaa tilasto- ja laatutietoa julkisista hankinnoista. Tilastotiedon keräämiseen käytetään pääosin HILMA-järjestelmästä saatuja tietoja. Tilastotietojen luovuttamisvelvollisuudesta komissiolle on säädetty hankintalain 172 §:ssä.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa