Hankintapäätös

Hankintapäätöksen tiedoksianto

Hankintapäätös on annettava asianmukaisesti asianosaisille tiedoksi. Hankintalain pääsääntö on sähköinen tiedoksianto. 

Sähköinen tiedoksianto

Hankintalain 127§:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä sähköpostiosoitetta tai telefaksinnumeroa. Lakitekstissä ei kuitenkaan erikseen mainita mitään tiettyä sähköistä tiedonsiirtomenetelmää, koska tarkoituksena on, että sähköisten asiointimahdollisuuksien tekninen kehitys ei saisi vaikuttaa tämän asiointimahdollisuuden käyttöön. Hankintalain mukainen sähköinen tiedoksianto poikkeaa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) mukaisesta sähköisestä tiedoksiannosta. Näin ollen esimerkiksi asianosaisen suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon ei erikseen tarvita.

Sähköistä yhteystietoa käytettäessä ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Sähköisellä viestillä ja sähköisellä asiakirjalla tarkoitetaan samaa kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa.

Sähköisessä asioinnissa päätöksen tiedoksisaantiajankohtana pidetään siis viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Vastaanottajan vastanäyttömahdollisuuksien helpottamiseksi hankintayksikön velvollisuutena on sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä merkitä lähettämäänsä viestiin erikseen tieto viestin lähettämispäivästä. Näin ollen vastaanottaja voisi viestin saatuaan varmistua siitä, että mitään erityistä viivästystä viestin lähettämisen ja vastaanottamisen välisenä ajankohtana ei ole tapahtunut.

Tiedoksianto kirjeitse

Vaihtoehtoisesti hankintapäätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan antaa edelleen tiedoksi myös tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Tällöin ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan tiedoksiantoaikaan.

Tiedoksiannon vaikutus muutoksenhakuajan alkamiseen

Muutoksenhakuaika alkaa normaalisti kulua tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä.