Käyttöoikeussopimukset

Käyttöoikeussopimusten ilmoittaminen

Ilmoitusvelvollisuus koskee käyttöoikeussopimusten hankintoja, jotka ylittävät hankintalaissa säädetyn kansallisen kynnysarvon käyttöoikeussopimuksille.

Ilmoittaminen HILMAssa

Käyttöoikeussopimuksista ilmoitetaan HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi) käyttäen niille tarkoitettuja lomakkeita. Käyttöoikeussopimuksille on olemassa seuraavat ilmoituspohjat:

 • käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus käyttöoikeussopimuksen hankintamenettelystä,
 • jälki-ilmoitus käyttöoikeussopimuksista
 • sosiaali ja terveyspalvelujen sekä muiden erityisten palvelujen käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus/jälki-ilmoitus

Käyttöoikeussopimuksista voidaan tehdä myös laissa tarkoitettu suorahankintailmoitus ja tarvittaessa sopimusmuutosilmoitus. Näissä käytetään kyseisten ilmoitusten yleisiä lomakkeita.

Hankinnasta ilmoittaminen muualla

Hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, kuten vaikkapa omilla verkkosivuillaan. Ilmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu HILMAssa.

Hankintailmoituksen sisältö käyttöoikeussopimuksissa

Hankintalaissa viitataan käyttöoikeussopimusten kohdalla EU-hankintojen ilmoittamisesta kertovaan lukuun.

Hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot
 • hankintayksikön luonne
 • hankintayksikön hankinnalle antama nimi ja hankinnan kuvaus
 • hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa
 • hankintalaji
 • hankintamenettelyn kuvaus
 • kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
 • tieto siitä, hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset
 • tieto siitä, varataanko hankinta työkeskuksille tai vastaaville toimittajille taikka toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
 • hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on viimeistään toimitettava hankintayksikölle.

Hankintojen sisällön määrittelyssä on käytettävä yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 vahvistettua viitenimikkeistöä.

Jos hankintayksikkö valikoi ne ehdokkaat, jotka voivat antaa tarjouksia tai osallistua neuvotteluihin, ja asettaa tarjoajien tai ehdokkaiden arvioimiseksi soveltuvuusvaatimuksia, hankintailmoituksessa tulee ilmoittaa lisäksi:

 • mistä tiedot vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista ovat saatavilla
 • tullaanko ehdokkaiden määrää rajoittamaan

Hankintailmoituksessa mainittuja tietoja voidaan täydentää muualta saatavissa olevilla tiedoilla, mistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

Jälki-ilmoitukset

Hankintojen jälki-ilmoitusvelvollisuus koskee myös käyttöoikeussopimuksia. Käyttöoikeussopimuksia koskevat jälki-ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi 48 päivän kuluessa käyttöoikeussopimuksen tekemisestä.

Sosiaali-ja terveyspalveluita koskevissa käyttöoikeussopimuksissa jälki-ilmoitus tehdään samalla lomakkeella kuin alkuperäinen hankintailmoitus. 

Lisätietoja HILMA-portaalin käytöstä

HILMA-palautelomakkeet ja tekninen käyttäjätuki löytyvät HILMA:n sivustolta.
 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

 • HILMA
  Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava