Ulkomaiset tuet

Asetus sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista FSR

Asetus sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2560) tuli voimaan tammikuussa 2023. Asetusta sovelletaan pääosin 12. heinäkuuta 2023 alkaen. Asetuksen ennakkoilmoitus- ja vakuutusvelvollisuuksia noudatetaan 12. lokakuuta 2023 alkaen.

Asetus tulee huomioida myös Suomessa käynnistettävissä julkisissa hankintamenettelyissä.

Suomessa asetuksen merkitys muiden kuin suurimpien hankintayksiköiden näkökulmasta jäänee kuitenkin vähäiseksi, koska hankintamenettelyjä koskevat ilmoituskynnysarvot ovat verrattain korkeat. Asetuksen sääntely tulee siten todennäköisesti koskemaan käytännössä vain hyvin rajattua joukkoa suomalaisia hankintayksiköitä.

Asetus puuttuu sisämarkkinoita vääristäviin ulkomaisiin tukiin

Tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa puuttumalla muun muassa Suomessa julkiseen hankintamenettelyyn osallistuville yrityksille kolmansista maista myönnettävien ulkomaisten tukien suoraan tai välillisesti aiheuttamiin markkinoiden vääristymiin. Hankintamenettelyssä vääristymiä aiheuttavat ulkomaiset tuet, joiden avulla yritys voi tehdä hankinnan kannalta kohtuuttoman edullisen tarjouksen. Asetuksen nojalla tukia voidaan tutkia ja niiden aiheuttamat vääristymät korjata.

Komissio valvoo ennakollisesti tietyt kynnysarvot ylittäviä hankintamenettelyjä

Komissio ennakollisesti valvoo tietyt kynnysarvot ylittäviin hankintamenettelyihin osallistuville yrityksille myönnettyjä ulkomaisia tukia. Yritysten tulee ilmoittaa hankintayksikölle saamistaan tuista, kun molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

 1. Hankinnan ennakoitu arvo on vähintään 250 miljoonaa euroa.
 2. Yritykselle ja sen tietyille tytäryhtiöille, holdingyhtiöille ja tietyille sidosryhmille on myönnetty ilmoituksen tekemistä edeltävänä kolmena vuotena tukia vähintään 4 miljoonaa euroa kolmatta maata kohti.

Jos hankinta on jaettu osiin, tulee lisäksi tarjottavan hankinnan osan tai osien yhteenlasketun arvon olla vähintään 125 miljoonaa euroa.

Jos toisena mainittu edellytys ei täyty, yrityksen tulee antaa asetuksessa tarkoitettu vakuutus.

Ilmoitus- ja vakuutusvelvollisuudet eivät koske PUTU-lain (Finlex) mukaisia hankintamenettelyjä.

Hankintayksikön rooli ennakkoilmoitusten ja vakuutusten käsittelyssä

Kun ilmoitus- ja vakuutusvelvollisuuksia sovelletaan, hankintayksikön tulee huomioida muun muassa seuraavat asiat:

 1. Hankintailmoitukseen on lisättävä maininta asetuksen velvoitteista.
 2. Vastaanotetut ennakkoilmoitukset tai vakuutukset on viipymättä toimitettava komissiolle.
 3. Jos yritys ei toimita ilmoitusta tai vakuutusta erillisestä pyynnöstä ja määräajasta huolimatta, sen tarjous tai osallistumishakemus on hylättävä ja asiasta ilmoitettava komissiolle. Monivaiheisessa hankintamenettelyssä ilmoitus tai vakuutus on toimitettava kahdesti eli osallistumishakemuksen yhteydessä ja päivitettynä tarjouksen tai lopullisen tarjouksen yhteydessä.
 4. Komissiolle on viipymättä ilmoitettava, jos toimitetusta vakuutuksesta huolimatta herää epäilys ulkomaisten tukien olemassaolosta. On hyvä huomata, ettei tarjouksen poikkeuksellista alhaisuutta saa arvioida pelkästään tukien mahdollista olemassaoloa koskevien epäilyjen perusteella.
 5. Jos komissio havaitsee ilmoituksen olevan puutteellinen, eikä yritys määräajassa täydennä sitä, yrityksen tarjous tai osallistumishakemus on hylättävä komission pyynnöstä.

Komission tutkimusten vaikutus hankintamenettelyyn ja hankintasopimuksen solmimiseen

Ennakkoilmoitus- ja vakuutusvelvollisuuden piiriin kuuluvissa hankintamenettelyissä on syytä ottaa huomioon komission tutkimusten mahdollisesti merkittäväkin aikatauluvaikutus. Komission alustavalle tarkastelulle on varattu 20 (+ 10) työpäivää ja mahdollinen perusteellinen tutkinta voi viedä jopa 110 (+ 20) työpäivää. Sulkeisiin merkityt ajat viittaavat komission mahdollisiin lisäaikoihin. Monivaiheisten hankintamenettelyjen osalta määräajat määräytyvät asetuksessa tarkemmin määrätyllä tavalla.

Jos komissio toteaa yrityksen saaneen sisämarkkinoita vääristävää ulkomaista tukea eikä yritys anna asianmukaisia ja riittäviä sitoumuksia vääristymän korjaamiseksi, komissio kieltää tekemästä sopimuksen yrityksen kanssa. Tämän seurauksena hankintayksikön on hylättävä tarjous. On syytä huomata, että hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ennen komission päätöstä tai asianmukaisten määräaikojen päättymistä ennakkoilmoituksen toimittaneen yrityksen kanssa, jos komissio päättää käynnistää perusteellisen tutkimuksen.

Huomionarvoista niin ikään on, että asetuksessa säädetään myös hankintamenettelyn edistämisestä ja sopimusten tekemisestä komission tutkimusten aikana ja niiden jälkeen. Asetuksessa myös velvoitetaan hankintayksikköä ilmoittamaan komissiolle ilman aiheetonta viivytystä sen hankintamenettelyn aikana tekemistään päätöksistä, jotka koskevat:

 1. hankintamenettelyn keskeyttämistä
 2. asianomaisen yrityksen tarjouksen tai osallistumishakemuksen hylkäämistä
 3. asianomaisen yrityksen toimittamaa uutta tarjousta
 4. sopimuksen tekemistä.

Komission oma-aloitteinen tarkastelu

Komission epäillessä vääristävien ulkomaisten tukien olemassaoloa, se voi myös oma-aloitteisesti tutkia saamiaan tietoja tällaisista tuista. Julkisia hankintoja koskevat oma-aloitteiset tarkastelut voivat kuitenkin koskea vain tehtyjä sopimuksia. Tarkastelut eivät saa johtaa sopimuksen tekemistä koskevan päätöksen peruuttamiseen tai sopimuksen irtisanomiseen.

Tutustu kattavammin asetuksen sääntelyyn. (EUR-lex)

Täytäntöönpanoasetuksessa keskitytään yksityiskohtiin

Komission täytäntöönpanoasetus komission menettelyjen yksityiskohdista tuli voimaan 13.7.2023. Täytäntöönpanoasetuksessa asetetaan yksityiskohtaiset säännöt muun muassa ulkomaisia tukia koskevien ilmoitusten ja vakuutusten muotoa, sisältöä ja niihin liittyvää menettelyä, määräaikojen laskentasääntöjä, komission suorittamaa tutkimusta sekä asiakirjojen toimittamista koskien.

Komissio julkaisi myös asetukseen liittyviä ja julkisia hankintoja koskevia yhteydenottoja varten sähköpostiosoitteen, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä: grow-fsr-pp-notifications(at)ec.europa.eu. Epäilyt sisämarkkinoita mahdollisesti vääristävistä ja julkiseen hankintamenettelyyn liittyvistä ulkomaisista tuista tulee myös ilmoittaa annettuun osoitteeseen.
 

Aiheesta lisää

Muualla verkossa