Erityisalat

Hankintamenettelyt

Erityisaloilla toimivat hankintayksiköt voivat vapaasti valita käyttävätkö ne hankinnassa avointa, rajoitettua vai neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää myös ilman edeltävää avointa tai rajoitettua menettelyä, jos neuvottelumenettelyn käyttämisestä julkaistaan hankintailmoitus. Neuvottelumenettelyn käytölle ei ole säädetty erityisiä edellytyksiä eikä sen käyttöä tarvitse erikseen perustella. Myös puitejärjestelyjen toteuttamisesta on hankintalakiin nähden joustavampia säännöksiä.

Suorahankinta on mahdollista vain laissa erikseen mainituissa tilanteissa.

Avoimen, rajoitetun ja neuvottelumenettelyn lisäksi hankintamenettelyinä voidaan myös käyttää toimittajarekisterin perustamista sekä tarjouskilpailuun kutsumista kausi-ilmoituksella.

Toimittajarekisteri

Julkisten hankintojen tekemiseksi hankintayksiköllä voi olla toimittajarekisteri. Toimittajarekisteri on hankintayksikön tai useamman hankintayksikön yhdessä perustama rekisteri tai luettelo etukäteen asetetut edellytykset täyttävistä toimittajista, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa tarjota tietyn tyyppisissä hankinnoissa. Hankintayksikkö voi suoraan pyytää tarjouksia toimittajarekisterissä mukana olevilta tarjoajilta. Jos tarjouskilpailusta on ilmoitettu toimittajarekisterin käyttämistä koskevalla ilmoituksella, hankintayksikön on valittava tarjouskilpailuun osallistujat rajoitetulla menettelyllä, neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä taikka innovaatiokumppanuudella rekisteriin merkittyjen joukosta. Toimittajarekisterissä voidaan käyttää erilaisia luokituksia edellyttäen, etteivät ne ole syrjiviä.

Toimittajarekisterin rekisteröintiehtojen on oltava aina syrjimättömiä ja tasapuolisia ja ehtoja tulisi noudattaa samalla tavalla sekä kotimaisiin että ulkomaisiin tarjoajiin. Rekisteröintiehtoihin voivat sisältyä myös poissulkemisperusteet. Jos hankintayksikkönä ovat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä edellä mainittujen tahojen muodostamat yhteenliittymät, poissulkemisperusteet on sisällytettävä rekisteröintiehtoihin.

Toimittajien on voitava hakea rekisteriin hyväksymistä milloin tahansa. Rekisteriin on hyväksyttävä sellaiset toimittajat, jotka täyttävät hankintayksikön asettamat rekisteröintiehdot. Hankintayksikön on tehtävä päätös hyväksymisestä toimittajarekisteriin kahden kuukauden kuluessa toimittajarekisteriä koskevan osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Hankintayksikkö voi perustellusta syystä pidentää päätöksen antamista koskeva aikaa enintään kuuteen kuukauteen.