Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat eli liitteen E mukaiset hankinnat

Tarjousten valinta liitteen E hankinnoissa

Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras.

Valinta näiden perusteiden käytön välillä on hankintayksikön harkinnassa. Hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä valintaperuste hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä sekä mahdollisesti käyttämänsä parhaan hinta-laatusuhteen vertailuperusteet.

Hankintayksiköllä on perusteluvelvollisuus halvimman hinnan käyttämisestä

Jos hankintayksikkö käyttää sote-palveluhankinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, tulee sen lain mukaan esittää tätä koskevat perustelut. Hankintayksikön on perusteltava halvimman hinnan käyttö hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä tai hankintamenettelyä koskevassa kertomuksessa.

Hankintayksikön tulisi ilmaista, miten laadulliset näkökohdat on huomioitu hankittavassa kokonaisuudessa. Se voi esimerkiksi kuvata, miten laatu on otettu huomioon asetettaessa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksia, hankinnan vähimmäisvaatimuksia tai hankintasopimuksen erityisehtoja.

Hankintayksikkö voi harkita, miten ja millaisen perusteen se esittää. Koska perustelun sisältö liittyy hankintayksikön harkintavaltaan hankinnan kohteen määrittelyssä, perustelun sisältöä ei voi valituksella kyseenalaistaa. Toisaalta, mikäli perustelut puuttuvat kokonaan, on tämä hankintamenettelyllinen virhe, josta muodostunee valitusperuste.

Parhaan hinta-laatusuhteen vertailuperusteet

Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön on yksilöitävä käyttämänsä parhaan hinta-laatusuhteen vertailuperusteet ennakkoon hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa laadun vertailuperusteiden määrittämisessä ja soveltamisessa. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Vertailuperusteet eivät myöskään saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Sote-hankinnoissa vertailuperusteiden asettamista on väljennetty siten, ettei hankintayksikön ole tarpeen yksilöidä vertailuperusteiden alakriteerien painoarvoja ennakkoon. Hankintayksikkö voi asettaa vertailuperusteet myös teemoittain siten, että se kuvaa yleisemmällä tasolla sen, mitä se tulee vertailemaan.

Käänteisessä kilpailutuksessa painotetaan laatua

Käänteisessä kilpailutuksessa hankintayksikkö esittää hinta-laatusuhteen kustannustekijät kiinteän hinnan tai kustannusten muodossa, jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla.

Käänteisen kilpailutuksen haasteena on oikean hintatason asettaminen, joka edellyttää hankintayksiköltä hyvää markkinatuntemusta. Asetettavaa hintatasoa voidaan verrata esimerkiksi edellisen sopimuskauden keskimääräisiin hintoihin, markkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin ja oman tuotannon arvoon, jos tällaista vertailutietoa on organisaatioissa saatavilla.