Kansallinen hankinta

Ilmoittaminen

Kansallinen ilmoitusvelvollisuus koskee hankintoja, jotka ylittävät hankintalaissa säädetyt kansalliset kynnysarvot tavaroille ja palveluille sekä rakennusurakoille.

Hankintailmoitus

Hankintayksikön on ilmoitettava kansallinen hankinta HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi). Ilmoitus on tehtävä kansallisella hankintailmoituslomakkeella suomen- tai ruotsinkielisenä.

Hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, kuten vaikkapa omilla verkkosivuillaan. Ilmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu HILMAssa.

Hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot
 • hankintayksikön luonne
 • hankintayksikön hankinnalle antama nimi ja hankinnan kuvaus
 • hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa
 • hankintalaji
 • hankintamenettelyn kuvaus
 • kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
 • tieto siitä, hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset
 • tieto siitä, varataanko hankinta työkeskuksille tai vastaaville toimittajille taikka toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
 • hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on viimeistään toimitettava hankintayksikölle.

Hankintojen sisällön määrittelyssä on käytettävä yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 vahvistettua viitenimikkeistöä.

Jos hankintayksikkö valikoi ne ehdokkaat, jotka voivat antaa tarjouksia tai osallistua neuvotteluihin, ja asettaa tarjoajien tai ehdokkaiden arvioimiseksi soveltuvuusvaatimuksia, hankintailmoituksessa tulee ilmoittaa lisäksi:

 • mistä tiedot vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista ovat saatavilla
 • tullaanko ehdokkaiden määrää rajoittamaan

Hankintailmoituksessa mainittuja tietoja voidaan täydentää muualta saatavissa olevilla tiedoilla, mistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

Jälki-ilmoitus

Hankintayksikkö voi halutessaan julkaista jälki-ilmoituksen kansallisesta hankinnasta ja suunnittelukilpailusta. Kuten sanamuodosta käy ilmi, jälki-ilmoituksen tekeminen on kansallisissa hankinnoissa hankintayksikölle vapaaehtoista. 

Jos hankintayksikkö päättää tehdä hankinnasta jälki-ilmoituksen, se tulee toimittaa neljän kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona kyseistä hankintaa koskeva hankintasopimus on tehty. Hankintayksikkö voi toimittaa ilmoitukset joko yksittäisinä ilmoituksina tai yhteen koottuna. 

Kansallisen jälki-ilmoituksen tekeminen tukee tiedonkeruuta Suomen kansallisen tason hankintojen toteuttamisesta. Jälki-ilmoituksella kerätään ensisijaisesti tilastotietoja tehdyistä sopimuksista. Mitä enemmän hankintayksiköt ilmoittavat jälki-ilmoituksilla myös kansallisista hankinnoista, sitä tarkempaa tietoa kansallisesti saadaan raportoitua myös eteenpäin komissiolle. 
 

Lisätietoja HILMA-portaalin käytöstä

Hilman käyttämiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä, on syytä ensisijaisesti olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen hankintailmoitukset (at) palkeet.fi.

Hilman teknisen tuen puhelinpalvelu toimii numerossa 029 55 636 30 arkisin klo 8.00-16.15.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa