Ilmoittaminen

Sopimusmuutoksia koskeva ilmoitus

Hankintayksikön tulee julkaista hankintasopimuksen ja käyttöoikeussopimuksen muutoksia koskeva ilmoitus lisähankinnoista tai ennakoimattomiin olosuhdemuutoksiin perustuvissa sopimusmuutoksissa.

Käyttöala

Mikäli hankintasopimusta muutetaan seuraavista syistä

  1. alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle
  2. muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen

tulee hankintayksikön julkaista muutoksista sopimusmuutoksia koskeva ilmoitus.

Ilmoittaminen

Ilmoitus tulee julkaista Hilmassa käyttäen sille tarkoitettua vakiolomaketta. HILMAsta ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistaviksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily).

Sopimusmuutosta koskevassa ilmoituksessa tulee julkaista mm. muutoksen hintavaikutus, kuvaus hankinnasta ennen ja jälkeen muutoksen sekä muutoksen syyt.