Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat eli liitteen E mukaiset hankinnat

Tietojenvaihto liitteen E palveluiden hankintamenettelyssä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden erityisten palveluhankintojen kilpailuttamisessa hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto toimitetaan hankintayksikön valitsemalla tavalla. Toisin kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, sote-hankinnoissa ei ole ehdotonta velvoitetta sähköiseen tietojenvaihtoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkaiseeko se menettelyn asiakirjoja sähköisesti vai käyttääkö se vielä paperisia asiakirjoja. 

Hankintayksikön on kerrottava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä, mitä muotoa se tietojenvaihdossa käyttää ja missä muodossa esimerkiksi tarjoukset tulee jättää. Suositeltavaa on käyttää sähköistä tietojenvaihtoa hankintayksikön ja tarjoajatahon työtaakan keventämiseksi.

Hankintayksikön tulee valita sellaiset viestintävälineet, jotka ovat yleisesti käytettävissä. Viestintävälineen valinta ei saa vaarantaa toimittajien mahdollisuutta osallistua hankintamenettelyyn. Tietojenvaihtotapaa valittaessa hankintayksikön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi hankinnan kokoon, kohteeseen ja luonteeseen sekä siihen, minkälainen markkinatilanne on.

Jos hankintayksikkö toteuttaa hankintamenettelyyn liittyvän tietojenvaihdon sähköisiä välineitä käyttäen, sovelletaan hankintalain säännöksiä sähköisestä tietojenvaihdosta. Liitteen E mukaisten hankintojen tietojenvaihtoon ei kuitenkaan sovelleta sähköisen tietojenvaihdon tietoturvallisuutta koskevia vaatimuksia.