Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat eli liitteen E mukaiset hankinnat

Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus liitteen E palveluhankinnoissa

Soveltuvuusvaatimusten asettaminen

Liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa eli sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen sekä muiden erityisten palveluiden hankinnoissa hankintayksikkö voi hankintalain 114 §:n mukaan asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevat vaatimukset voivat liittyä toimittajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen asemaan sekä ammatilliseen ja tekniseen pätevyyteen tai muihin perusteisiin.

Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön tulee ilmaista, millä selvityksellä tai dokumentilla tarjoaja voi osoittaa vaatimuksen täyttymisen.

Vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen

Sote-hankinnoissa soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa ja selvitysten pyytämisessä hankintayksiköille on laissa annettu enemmän liikkumavaraa kuin EU-hankinnoissa. Hankintayksikkö voi pyytää muunkinlaista selvitystä kuin lain liitteessä D listataan.

Ehdoilla hankintayksikkö pyrkii ennakollisesti varmistumaan siitä, että tarjoaja pystyy toteuttamaan hankinnan kohteen. Liian tiukoiksi asetetut ehdot voivat johtaa suhteellisuusperiaatteen vaarantumiseen, sillä ne saattavat estää joitakin toimittajia osallistumasta hankintamenettelyyn.

Soveltuvuutta koskevilla ehdoilla voidaan myös karsia tarjoajia, jos hankintamenettely on luonteeltaan sellainen, että vain hyväksytyt tarjoajat voivat jättää tarjouksen.

Pakollisia poissulkemisperusteita on sovellettava

Liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa hankintayksikön tulee soveltaa lain 80 §:ssä säädettyjä pakollisia poissulkemisperusteita. Sote-hankinnoissa hankintayksiköllä ei ole harkintavaltaa pakollisten poissulkemisperusteiden soveltamisessa. Niitä on lain mukaan sovellettava.

Laissa ei kuitenkaan edellytetä, että hankintayksikön tulisi lain 88 §:n mukaisesti tarkistaa voittaneen tarjoajan osalta hankintalain mukainen rikosrekisteriote tarjoajasta ja sen johtohenkilöistä.

Harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita voi halutessaan soveltaa

Hankintayksikön ei ole pakko soveltaa lain 81 §:ssä säädettyjä harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, mutta näiden poissulkemisperusteiden soveltaminen on kuitenkin suositeltavaa.

Hankintayksikkö voi harkita, haluaako se soveltaa harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita samoin kuin EU-hankintamenettelyissä sovelletaan. Säännöksiä ei siten tarvitse soveltaa sellaisinaan, vaan hankintayksiköllä on halutessaan enemmän harkintavaltaa ja joustovaraa soveltuvuutta koskevien ehtojen asettamisessa ja niihin liittyvien selvitysten pyytämisessä liitteen E mukaisissa hankinnoissa.

Näyttö korjaavista toimenpiteistä voidaan sallia

Korjaavilla toimenpiteillä tarkoitetaan ehdokkaan tai tarjoajan esittämää näyttöä siitä, että se on poissulkuperusteen olemassa olosta huolimatta edelleen luotettava kumppani. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta pyytää tällaista näyttöä ehdokkaalta tai tarjoajalta.

Liitteen E mukaisissa hankinnoissa hankintayksikön ei ole pakollista ottaa huomioon tarjoajan esitystä mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Korjaavien toimenpiteiden esittämisen salliminen tuo kuitenkin joustavuutta hankintamenettelyyn tarjoajan näkökulmasta. Hankintayksikkö arvioi viime kädessä sen, onko esitetty näyttö riittävää vai ei.

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen

Lähtökohtaisesti liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa vain tarjouskilpailun voittajan soveltuvuutta koskevat dokumentit tai selvitykset tarkistetaan. Hankintayksikkö voi kuitenkin vaatia selvityksiä hankintamenettelyn aikana, jos se on perusteltua menettelyn toimivuuden kannalta.

Hankintayksikkö ei ole sote-hankinnoissa velvoitettu käyttämään eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD). Halutessaan hankintayksikkö voi kuitenkin sitä käyttää.

Hankintayksikkö voi myös vaihtoehtoisesti edellyttää tarjouspyynnössä tarjoajalta vapaamuotoista vakuutusta soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä. Vakuutuksella tarjoajat osoittavat alustavasti, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Laki ei säätele tarkemmin vakuutuksen muodosta.

Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista hankintayksikön tulee tarkistaa voittaneen tarjoajan antaman vakuutuksen tietojen paikkansapitävyys.