EU-hankintamenettelyt

Innovaatiokumppanuusmenettely ja sen käyttöedellytykset

Innovaatiokumppanuudesta säädetään hankintalain 38-39 §:ssa. Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Innovaatiokumppanuuden tavoitteena on innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden hankkiminen.

Innovaatiokumppanuudessa yhdistetään samaan hankintamenettelyyn tutkimus- ja kehittämispalvelu sekä tästä lopputuloksena syntyneen idean tai prototyypin toteuttamista koskeva hankinta. Hankintayksikkö voi siis hankkia innovaatiokumppanuuden tuloksena syntyneen tavaran tai palvelun suoraan tuotekehittäjäkumppanilta ilman uutta kilpailutusta.

Innovatiivinen hankinta sisältää paljon vuorovaikutusta ja viestintää, sillä siinä ostetaan tuloksia eikä tiettyä toteutustapaa tai ratkaisumallia.

Hankintayksiköillä on innovaatiokumppanuusmenettelyn avulla mahdollisuus luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia, jolloin tuotetta tai palvelua voidaan kehittää koko sen elinkaaren ajan.

Tuotekehitystä sisältäviin hankkeisiin sisältyy aina riskejä. Niiden pienentämiseksi hankintayksikkö voi toteuttaa kumppanuuden vain osassa hankintatarvettaan. Tällöin innovaatiokumppanuuden rinnalla voidaan toteuttaa myös vertailukohdan antava tavanomainen hankinta.

Käyttöedellytykset

Innovaatiokumppanuusmenettelyn tarkoituksena on edistää uusien innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa.

Hankintayksikkö voi valita innovaatiokumppanuusmenettelyn jos:

  • Sen tarpeita ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo olevia tavanomaisia tavaroita, palveluja tai urakoita.
  • Markkinoilla on saatavilla hankintayksikön tarpeita lähellä olevia vaihtoehtoja, mutta nämä eivät ole sen tarpeisiin nähden riittävän laadukkaita, kehittyneitä tai ne eivät vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Kehitystyö voi siten kohdistua joko kokonaan uuteen tuotteeseen tai palveluun tai olemassa olevan tuotteen tai palvelun muuttamiseen olennaisesti toiseksi.

Hankintayksiköllä on harkintavalta omien tarpeidensa määrittämisessä.

Innovaatiokumppanuus voi soveltua esimerkiksi mittaviin tietohallinnon hankkeisiin, joissa on jatkuvasti huomioitava alan tekninen kehitys. Suositeltavaa kuitenkin on aina ensin selvittää markkinoita ja soveltuvaa menettelytapaa jo etukäteen markkinakartoituksen avulla.

Oikeuskäytännön mukaan kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa innovaatiokumppanuuden käyttöedellytysten täyttymistä ei tarvitse osoittaa samoin kuin EU-hankinnoissa (MAO:247/19).

Kilpailun estyminen tai rajoittuminen

Innovaatiokumppanuutta ei saa käyttää tavalla, jonka tuloksena kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy.

Jotta innovaatiokumppanuus kannustaisi innovatiivisen ratkaisun kehittämiseen sulkematta markkinoita, se on sekä laajamittaisten hankkeiden että pienempien innovatiivisten hankkeiden osalta järjestettävä riittävän markkinavetoiseksi. Kehitettävän lopputuotteen ennakoitu arvo ei myöskään saa olla kohtuuttoman suuri suhteessa niiden kehittämiseksi tehtyyn investointiin. Joissain tapauksissa innovaatiokumppanuuden perustaminen useiden kumppanien kanssa voi auttaa ehkäisemään tällaisia vaikutuksia.

Ehdokkaiden määrä

Hankintayksikkö voi rajata niiden ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

Todellisen kilpailun varmistamiseksi ehdokkaita tulee kutsua neuvotteluihin hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä. Innovaatiokumppanuudessa ehdokkaita on kutsuttava vähintään kolme, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Tällaisessa tilanteessa hankintayksikkö voi jatkaa menettelyä pyytämällä kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat esittämään alustavan tarjouksen.

Aiheesta lisää

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa