Ilmoittaminen

Hankintailmoitusten julkaiseminen

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta tulee ilmoittaa EU-laajuisesti. EU-ilmoituksissa käytetään vakiolomakeasetuksen mukaisia vakiolomakkeita.

Näistä vakiolomakkeista HILMAssa täytetään:

 1. EU-hankintailmoitus;
 2. sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskeva ilmoitus;
 3. käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus;
 4. sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia koskeva ennakkoilmoitus liitteessä E tarkoitettuja palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta;
 5. sopimusmuutoksia koskeva ilmoitus;
 6. korjausilmoitus;
 7. 1—4 ja 8 kohtaa koskeva jälki-ilmoitus;
 8. suunnittelukilpailuja koskeva ilmoitus.

Seuraavat ilmoitukset voidaan toimittaa julkaistavaksi HILMAssa käyttäen niille tarkoitettuja vakiolomakkeita:

 1. ennakkoilmoitus;
 2. suorahankintaa koskeva ilmoitus;
 3. yleinen avoimuusilmoitus 58 §:n 3 momentissa tarkoitetusta sidosyksikön tai yhteistyöhön osallistuvien hankintayksiköiden liiketoiminnan harjoittamisesta

Ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi sähköisesti HILMAssa. 

Muut ilmoitukset

Muut vakiolomakeasetuksella vahvistetut EU-ilmoitukset tulee täyttää suoraan Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston ylläpitämillä SIMAP-sivuilla Euroopan komission vahvistamia vakiolomakkeita käyttäen.

Näitä lomakkeita lomakkeet ovat:

 1. hankkijaprofiilia koskeva ilmoituslomake;
 2. sosiaali- ja terveyspalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen ilmoituslomake.

Ilmoituksista on toimitettava tilastointia varten kopio työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamalle taholle.

Ilmoittaminen muualla

Sen jälkeen kun hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa, hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen tai sen sisältämiä tietoja myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä kuten sanoma- ja ammattilehdissä tai hankintayksikön verkkosivuilla. Kuitenkaan ilmoitusta ei saa julkaista sanoma- ja ammattilehdissä tai hankintayksikön verkkosivuilla ennen kuin ilmoitus on julkaistu HILMA-kanavassa. HILMAssa taas tietoja ei saa julkaista ennen kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

HILMAssa ilmoitus voidaan julkaista ennen julkaisua Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos hankintayksikölle ei ole ilmoitettu julkaisemisesta 48 tunnin kuluessa ilmoituksen vastaanottamista koskevasta vahvistuksesta. HILMAssa ilmoitukset julkaistaan, mikäli HILMA-kanavan ylläpito ei olisi saanut ilmoitusta julkaisusta 48 tunnin kuluessa ilmoituksen vastaanottamista koskevasta vahvistuksesta. Hankintayksikkö voi ilmoittaa hankinnasta muualla heti HILMA-ilmoituksen julkaisun jälkeen.

Osoitus ilmoituksen julkaisemisesta

Hankintayksikön on pyydettäessä osoitettava, minä päivänä se on lähettänyt ilmoituksen julkaistavaksi. Euroopan unionin julkaisutoimisto toimittaa hankintayksikölle vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja toimitettujen tietojen julkaisemisesta mainiten julkaisupäivämäärän. Tämä vahvistus on osoitus tapahtuneesta julkaisemisesta.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa