Muutoksenhaku

Muutoksenhakuaika

Jollei hankintalaissa toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lähtee kulumaan tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksiantopäivää ei siten lasketa valitusaikaan.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä hankintasopimuksen noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi kansallisen tai EU-tasoisen suorahankintailmoituksen tai sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Jollei edellä tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä:

  1. 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai
  2. kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Tämä muutoksenhakua koskeva enimmäismääräaika ei tulisi kuitenkaan sovellettavaksi tilanteessa, jossa hankintapäätöstä tai valitusosoitusta ei olisi lainkaan annettu tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneelle. Tällaisessa tilanteessa asianosaisen valitusaika ei ala kulua ollenkaan.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Valittajan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun valitus toimitetaan markkinaoikeudelle. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitusvelvoitteen noudattaminen ei kuitenkaan ole hankintaa koskevan valituksen tutkimisen edellytys eikä ilmoitusvelvoitteen laiminlyöntiä ole muutoinkaan erikseen sanktioitu. Markkinaoikeus ylläpitää intenetsivuillaan mahdollisimman kattavaa ja ajantasaista luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Markkinaoikeus

Oikeuskäytäntöä