Toimialakohtaisia ohjeita

Jätehuolto

Kunta voi antaa jätehuollon järjestämistehtäviä ilman kilpailutusta mm. yhteislautakunnalle ja kuntayhtymälle, joissa kunta on mukana, sekä kuntien kokonaan omistamalle jätehuoltoyhtiölle. Palvelujen ostamisessa tulee noudattaa julkisiin hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksityisiltä tehtävien palveluhankintojen tulee perustua avoimeen tarjouskilpailuun. Vaikka kunta ulkoistaa sille kuuluvia tehtäviä, se kantaa jätelain mukaan viime kädessä vastuun palvelujen tarjonnasta ja toimivuudesta.

Materiaalitori

Kunnan on järjestettävä toissijainen jätehuoltopalvelu, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jätteen haltijan tulee ennen toissijaisen jätehuoltopalvelun pyytämistä selvittää markkinaehtoisen palvelun saatavuus. Hankintayksikkö voi osoittaa markkinaehtoisen palvelun puutteen kilpailuttamalla tarvitsemansa jätehuoltopalvelun HILMAssa. Tällöin ei ole tarpeen tehdä erillistä tarjouspyyntöä Materiaalitori-palveluun. Jos ilmoitukseen ei saada yhtään hyväksyttävää tarjousta, voi hankintayksikkö pyytää Materiaalitorissa kunnalta toissijaista jätehuoltopalvelua.  

Jätehuoltotarpeen ennakoitu arvon jäädessä alle kansallisen kynnysarvon, voi hankintayksikkö jättää tarvitsemastaan palvelusta ilmoituksen Materiaalitorille. Jos ilmoitukseen ei tule yhtään hyväksyttävää tarjousta, voi hankintayksikkö pyytää Materiaalitorissa kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Materiaalitorin käyttövelvoitetta ei ole, kun jätehuoltopalvelua tarvitaan nopeasti ennalta arvaamattoman kiireen takia, tai kun hankittavan kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun tarpeen arvo on alle 2000 euroa vuodessa. 

Lisää aiheesta 

Muualla verkossa 

Julkaisuja