Muutoksenhaku

Muutoksenhakukeinot

Muutoksenhaku hankintalain perusteella tehtävistä hankintapäätöksistä poikkeaa kunnan ja valtion viranomaisten yleisistä muutoksenhakumenettelyistä. Hankinta-asioissa on tärkeää ottaa huomioon, että muutoksenhakukeinot myös eroavat toisistaan hankintalain kynnysarvot ylittävissä ja alittavissa hankinnoissa.

Hankintalain muutoksenhakujärjestelmä tulee sovellettavaksi myös sellaisiin kirkollisten viranomaisten tekemiin päätöksiin, joissa on kysymys näiden viranomaisten hankintayksikköinä tekemistä hankintapäätöksistä.

Valintaperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan hankinta-asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain, hyvinvointialueesta annetun lain eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla (hankintalain 163 §).

Kirkollisen viranomaisen päätökseen hankinta-asiassa ei voida soveltaa kirkkolain mukaisia oikeussuojamenettelyjä, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan hankinta-asiana.

Jatkovalitus

Markkinaoikeuden väliaikaiseen päätökseen tai päätökseen

  • hankintapäätöksen kumoamisesta
  • virheellisen menettelyn kieltämisestä
  • virheellisen menettelyn korjaamisesta
  • hyvitysmaksun määräämisestä
  • tehottomuusseuraamuksen määräämisestä tai
  • sopimuskauden lyhentämisestä

saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia.

Valituslupaperusteet tällaisessa asiassa perustuvat  oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:ään. Lupa on myönnettävä, jos:

  1. Lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
  2. Asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi.
  3. Valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Markkinaoikeuden päätökseen seuraamusmaksun määräämisestä saa hakea muutosta valittamalla normaalisti ilman edeltävää valituslupaprosessia korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetään.

Markkinaoikeuden päätöstä on jatkovalituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun määräämisestä, tehottomuusseuraamuksesta, seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vain lainvoimaisen päätöksen nojalla.

Vahingonkorvaus

Se joka hankintalain, Euroopan unionin lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA -sopimus) vastaisella menettelyllä aiheuttaa ehdokkaalle, tarjoajalle tai toimittajalle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Kun vahingonkorvausvaatimus koskee tarjousmenettelystä aiheutuneita kuluja, korvauksen tuomitsemiseksi riittää, että ehdokas, tarjoaja tai toimittaja näyttää toteen edellä tarkoitetun virheellisen menettelyn ja sen, että virheettömässä menettelyssä hänellä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Oikeuskäytäntöä (Finlex)