Hyppää pääsisältöön
Ilmoittaminen

Jälki-ilmoitus

Kun EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on tehty sopimus, tai hankinta on keskeytetty, on siitä tehtävä jälki-ilmoitus. Ilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa.

Hankintayksikön tulee toimittaa jälki-ilmoitus julkaistavaksi

  • 30 päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä, dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan hankintasopimuksen tekemisestä tai puitejärjestelyn tekemistä koskevan päätöksen tekemisestä.
  • Suunnittelukilpailun tuloksia koskevat ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi 30 päivän kuluessa suunnittelukilpailun päättymisestä.
  • Käyttöoikeussopimuksia koskevat jälki-ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi 48 päivän kuluessa käyttöoikeussopimuksen tekemisestä.

Puitejärjestely ja dynaaminen hankintajärjestelmä

Puitejärjestelyjen osalta jälki-ilmoitus tulee tehdä puitejärjestelystä, mutta ei kuitenkaan siihen perustuvista yksittäisistä hankintasopimuksista.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan hankintasopimuksen tekemisestä ei tarvitse lähettää erikseen jälki-ilmoitusta hankintamenettelyn tuloksista kustakin siihen perustuvasta hankintasopimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava tulokset yhteen koottuina neljännesvuosittain. Tällöin hankintayksikön on lähetettävä kootut ilmoitukset 30 päivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Hankinnan keskeyttäminen sekä julkaistu ennakkoilmoitus

Hankintayksikön tulee toimittaa jälki-ilmoitus myös hankinnan keskeyttämisestä. Jälki-ilmoitusvelvollisuus koskee myös hankintoja, joista on julkaistu pelkästään ennakkoilmoitus eikä lainkaan hankintailmoitusta.

Ilmoituksen sisältö ja julkaisu

Jälki-ilmoituksessa tiedotetaan siitä, kuka tarjouskilpailun voitti eli minkä yrityksen kanssa hankintasopimus tehtiin. Jos hankinta keskeytettiin, jälki-ilmoituksesta tulee käydä ilmi syyt hankinnan keskeyttämiselle. Ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen on yleisen edun vastaista tai vaarantaisi liikesalaisuuksien säilymisen tai haittaa tarjoajien välistä tervettä kilpailua.

Ilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa. Kun hankintailmoitus on tehty EU-laajuisena, jälki-ilmoitusvelvollisuudesta muistutetaan TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannasta automaattisesti lähetettävällä sähköpostiviestillä.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

tags