Hyppää pääsisältöön
Ilmoittaminen

Jälki-ilmoitus

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on tehtävä jälki-ilmoitus, kun ko.

  • hankinnasta on tehty sopimus
  • hankinta on keskeytetty
  • hankinnasta on julkaistu pelkästään ennakkoilmoitus eikä lainkaan hankintailmoitusta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa.

Milloin jälki-ilmoitus tulee tehdä?

Hankintayksikön tulee toimittaa jälki-ilmoitus julkaistavaksi 30 päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä, dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan hankintasopimuksen tekemisestä tai puitejärjestelyn perustamisesta.

Suunnittelukilpailun tuloksia koskevat ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi 30 päivän kuluessa suunnittelukilpailun päättymisestä.

Käyttöoikeussopimuksia koskevat jälki-ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi 48 päivän kuluessa käyttöoikeussopimuksen tekemisestä.

Puitejärjestely ja dynaaminen hankintajärjestelmä

Jälki-ilmoitus tulee tehdä puitejärjestelystä, mutta ei kuitenkaan siihen perustuvista yksittäisistä hankintasopimuksista.

Jälki-ilmoitus tulee tehdä dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta, mutta sitä ei tarvitse lähettää erikseen kustakin yksittäisestä hankintasopimuksesta. Hankintayksikön on kuitenkin ilmoitettava sopimukset yhteen koottuina 30 päivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Jälki-ilmoituksen sisältö ja julkaisu

Jälki-ilmoituksessa tiedotetaan siitä, kuka tarjouskilpailun voitti eli minkä yrityksen kanssa hankintasopimus tehtiin. Jälki-ilmoituksessa ilmoitetaan hankintasopimuksen kokonaisarvo joko tiedossa olevan arvon tai ennakoidun kokonaisarvon perusteella. Arvoon luetaan mukaan mahdolliset optiokaudet.

Jos hankinta keskeytettiin, jälki-ilmoituksesta tulee käydä ilmi keskeyttämisen syyt. Ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen on yleisen edun vastaista, vaarantaa liikesalaisuuksien säilymisen tai haittaa tarjoajien välistä tervettä kilpailua.

Kun hankintailmoitus on tehty EU:n laajuisena, TED-tietokanta (Tenders Electronic Daily) muistuttaa automaattisesti jälki-ilmoitusvelvollisuudesta sähköpostiviestillä. Jälki-ilmoitus ei mene läpi, jos siinä ei ilmoiteta alkuperäisen hankintailmoituksen Euroopan unionin virallisen lehden numeroa (EUVL-numeroa).

Muutoksenhaku lykkää jälki-ilmoitusvelvollisuutta

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen lykkää jälki-ilmoitusvelvollisuuden alkamista siihen saakka, kunnes tuomioistuinkäsittely on päättynyt. Kun päätös on lainvoimainen ja hankintasopimus tehdään, tulee tehdä myös jälki-ilmoitus.

Miksi jälki-ilmoitus on tehtävä?

Jälki-ilmoituksella on sekä valvonnallinen että tilastollinen päämäärä. Jälki-ilmoituksista esimerkiksi pienet ja keskisuuret yritykset saavat tietoa suurempien rakennusurakoiden toteuttajista, joihin ne voivat olla suoraan yhteydessä mahdollisten alihankintaurakoiden saamiseksi.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

tags