Käyttöoikeussopimukset

Hankintamenettely

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, millaista menettelyä se käyttää käyttöoikeussopimuksen kilpailutuksessa. Hankintayksikön tulee kuitenkin kohdella valitsemassaan menettelyssä hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimia avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Menettelyn valinta

Käytännössä hankintayksikkö voi hyödyntää valmiita EU-hankintamenettelyjä tai luoda oman hankintamenettelynsä. Hankintayksikön tulee kuvata käyttämänsä menettely tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa.

Muutoksista tarjouspyyntöön on ilmoitettava hankintamenettelyyn osallistuneille tarjoajille, ja muutoksista hankintailmoitukseen on ilmoitettava uudella ilmoituksella.

Kaksivaiheiset menettelyt kilpailutuksissa

Hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, joilta pyydetään tarjous. Tarjoajaksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava avoimesti ja objektiivisin perustein. Ehdokkaita on kutsuttava menettelyyn hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi.

Hankintayksikkö voi käydä neuvotteluja ehdokkaiden ja tarjoajien kanssa. Käyttöoikeussopimuksen kohdetta, kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita ja vähimmäisvaatimuksia ei saa muuttaa neuvottelujen kuluessa.

Suorahankinta

Käyttöoikeussopimuksille on oma suorahankintasäännöksensä.

Käyttöoikeussopimuksia koskevan suorahankintasäännöksen mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos

  • Alkuperäisellä menettelyllä ei ole saatu lainkaan tarjouksia tai osallistumishakemuksia, taikka saapuneet tarjoukset tai osallistumishakemukset eivät olleet soveltuvia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä ehtoja ei olennaisesti muuteta
  • Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.
  • Käyttöoikeussopimuksen tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen.

Liitteen E mukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin voidaan soveltaa niitä koskevaa erityistä suorahankintasäännöstä.

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa