Hankintayksikön omat vaatimukset

Selvitys oikeudesta harjoittaa ammatti- tai elinkeinotoimintaa

Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajalle ja ehdokkaalle vaatimuksia, joilla varmistetaan tarjoajan oikeus harjoittaa ammatti- ja elinkeinotoimintaa.

Hankintayksikkö voi vaatia ehdokasta tai tarjoajaa osoittamaan sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisella

  1. rekisteriotteella olevansa rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin;
  2. valaehtoisella ilmoituksella tai todistuksella harjoittavansa elinkeinotoimintaa; tai
  3. toimiluvalla tai järjestön jäsenyyttä koskevalla todistuksella olevansa oikeutettu palvelun tarjoamiseen sijoittautumismaassaan.

Toimittajalta voidaan vaatia selvityksiä rekisteröitymisestä omassa sijoittautumismaassaan tai sen puuttuessa sijoittumismaan lainsäädännön mukaista valaehtoista todistusta tai ilmoitusta elinkeinotoiminnan harjoittamisesta. Suomessa pykälän tarkoittama rekisteri on kaupparekisteri.

Hankintayksiköllä on oikeus pyytää ehdokasta tai tarjoajaa myös osoittamaan, että sillä on tarvittava toimilupa tai palvelun suorittamiseen oikeuttavan järjestön jäsenyys. Rekisteröitymistä tai toimilupaa koskeva selvitysvelvollisuus voi koskea esimerkiksi terveydenhuollon palvelujen antamiseen tarvittavaa lupaa taikka liikennelupaa.