Muutoksenhaku

Markkinaoikeuden väliaikaiset päätökset

Valituksen tultua vireille markkinaoikeus voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Päättäessään edellä tarkoitetusta toimenpiteestä markkinaoikeuden tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei toimenpiteestä aiheudu vastapuolelle tai muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat. Markkinaoikeus voi asettaa väliaikaista määräys¬tä koskevan kiellon tehosteeksi uhkasakon.

Tilanteissa, joissa hankintayksikkö ei saa solmia hankintasopimusta muutoksenhaun lykkäävän vaikutuksen vuoksi (automaattinen suspensio), hankintayksikkö voi hakea markkinaoikeudelta lupaa hankintapäätöksen täytäntöönpanoon. Niissä hankinnoissa, joissa ei tule sovellettavaksi muutoksenhaun lykkäävää vaikutusta hankintasopimuksen tekemiselle, muutoksenhakijan olisi vaadittava markkinaoikeudelta hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä, jotta hankintapäätöksen täytäntöönpano voitaisiin saada välittömästi keskeytetyksi.

Hankintayksikön väliaikainen sitoumus

Valituksen tultua vireille hankintayksikkö voi vapaaehtoisesti antaa markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

Jos hankintayksikkö on antanut kirjallisen sitoumuksen, markkinaoikeus ei ilman erityistä syytä anna päätöstä hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevasta vaatimuksesta. Erityisen syyn olemassaolon harkinta kuuluu markkinaoikeudelle.

Hankintalaki ei velvoita hankintayksikköä antamaan väliaikaista sitoumusta. Mutta jos hankintayksikkö antaa sitoumuksen, tulisi sen myös sitä noudattaa. Koska sitoumuksen antaminen on vapaaehtoista, on sitoumuksen peruuttaminenkin mahdollista. Jos olosuhteet hankintayksikössä antavat aiheen sitoumuksen peruuttamiseen, hankintayksikön tulee ilmoittaa sitoumuksen peruuttamisesta markkinaoikeudelle.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa