Käyttöoikeussopimukset

Käyttöoikeussopimukset on kilpailutettava hankintalain (ja erityisalojen hankintalain) mukaisesti, mikäli niiden ennakoitu arvo ylittää niille hankintalaissa säädetyt kansalliset kynnysarvot.

Käyttöoikeussopimuksen kohteina voivat olla palvelut (palveluja koskeva käyttöoikeussopimus) tai rakennusurakat (käyttöoikeusurakka); eivät kuitenkaan tavarat. Käyttöoikeussopimuksista käytetään usein myös nimitystä konsessio (eng. concession).

Käyttöoikeussopimuksia koskevat kilpailuttamissäännöt on sijoitettu omiin lukuihinsa hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa. Tälle sivustolle on koottu käyttöoikeussopimuksia koskeva ohjeistus hankintalain 13 luvun mukaisesti. 

Hankintalain mukaisiin käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan muutamin poikkeuksin seuraavia yleisiä säännöksiä:

  • Tarkoitus, periaatteet ja määritelmät
  • Soveltamisala ja sen rajaukset
  • Kynnysarvot ja hankinnan ennakoidun arvon laskeminen
  • Sähköinen tietojenvaihto
  • Yhteisiä säännöksiä hankintapäätöksestä, hankintasopimuksesta, valvonnasta ja oikeussuojakeinoista
  • Yksittäisiä pykäliä tarjouspyynnön laatimisesta, poissulkemisperusteista, tarjoajien oikeudellisesta muodosta ja ryhmittymänä toimimisesta sekä muutamia sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia pykäliä.

Käyttöoikeussopimusten sääntely perustuu käyttöoikeussopimusdirektiiviin 2014/23/EU.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa