Sähköinen tietojenvaihto

Kilpailutusjärjestelmät

Hankintayksikkö voi käyttää kilpailutuksen apuna sähköistä kilpailutusjärjestelmää.

Hankintalain näkökulmasta tulee erottaa hankintayksikön ja tarjoajan välinen sähköinen viestintä ja toisaalta hankintayksikön sisäinen tarjousten käsittelyä ja sopimusten hallinnointia koskeva prosessi. Hankintalaki edellyttää EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa siirtymäajan päätyttyä hankintayksikön ja tarjoajan välistä sähköistä viestintää ja asettaa tälle raamit. Hankintayksikkö voi kuitenkin käyttää harkintaansa tarjousten arvioinnin ja sopimuskauden aikaisen hallinnoinnin järjestämisen suhteen.

Kilpailutusjärjestelmien käytön hyötyinä voidaan pitää tarjousten käsittelyn helpottumista ja nopeutumista. Toisaalta tarjouksen jättämisen yhteydessä tapahtuneiden virheiden määrä on katsottu vähentyneen sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä käytettäessä.

Kilpailutusjärjestelmän käyttö ei poista hankintayksikön velvollisuutta julkaista kynnysarvon ylittävistä hankinnoista hankintailmoitusta HILMAssa.