EU-hankintamenettelyt

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS

Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Hankintamenettely on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille.

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää osallistua järjestelmään sen keston ajan. Hankintayksikön on hyväksyttävä kaikki hankinta-asiakirjoissa asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat järjestelmään. Järjestelmään pääsemiseksi kiinnostuneiden toimittajien tulisi näin ollen toimittaa hankintayksikölle rajoitetun menettelyn mukaisesti ainoastaan osallistumishakemus, jonka sisältöä arvioidaan asetettujen soveltuvuusvaatimusten näkökulmasta. Toisin kuin rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyissä sekä innovaatiokumppanuudessa, järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei saisi rajoittaa dynaamisessa hankintajärjestelmässä missään vaiheessa.

Hankintayksikkö voi halutessaan jakaa dynaamisen hankintajärjestelmän tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden luokkiin, jotka olisi määriteltävä objektiivisesti hankinnan eri ominaisuuksien perusteella. Ominaisuuksiin voivat kuulua tehtävien yksittäisten hankintojen suurin sallittu koko tai tietty maantieteellinen alue, jolla yksittäiset hankinnat toteutetaan.

Hankintayksikön on käytettävä yksinomaan sähköisiä viestintätapoja dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisessa ja sitä käytettäessä sekä noudatettava rajoitetun menettelyn sääntelyä dynaamisen hankintajärjestelmän kaikissa vaiheissa hankintapäätöksen tekoon saakka. Hankintayksikkö ei saa periä toimittajilta maksuja järjestelmään osallistumisesta.

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustanut hankintayksikkö voi tilapäisesti sulkea järjestelmän milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Mahdollisuudesta sulkea dynaaminen hankintajärjestelmä tulee ilmoittaa dynaamista hankintajärjestelmää perustettaessa. Dynaamisen hankintajärjestelmän ollessa suljettuna yksittäisiä hankintoja ei voida järjestelmän sisällä tehdä. 

Kysymyksiä ja vastauksia DPS:iin liittyen

Täytyykö DPS:n sisäisistä kevennetyistä kilpailutuksista tehdä hankintapäätös?

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisistä hankinnoista tehdään sisäisen hankinnan arvosta riippumatta hankintapäätös, johon liitetään hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen. DPS:ssä jälki-ilmoitus tehdään jokaisen hankinnan jälkeen tai neljännesvuosittain yhteenkoottuna.

Onko DPS:n sisäiset hankinnat aina kilpailutettava?

Jokainen yksittäinen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä on kilpailutettava. Yksittäiselle hankinnalle ei ole mitään alarajaa, eli dynaamiseen hankintajärjestelmään kuuluvia hankintoja ei voi käytännössä tilata suoraan joltain järjestelmään hyväksytyltä toimittajalta

Onko DPS avoin kaikille koko kestonsa ajan?

Kyllä, DPS:n tulee olla avoin uusille toimittajille koko kestonsa ajan.

Onko DPS:n kestolle asetettu määräaikaa, kuten puitejärjestelyjen kohdalla on?

DPS:n kestolle ei ole laissa säädetty enimmäisaikaa. Kesto tulee kuitenkin ilmoittaa DPS:n perustamista koskevassa ilmoituksessa. 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa