Käyttöoikeussopimukset

Tarjousten käsittely ja valinta

Käsittely

Tarjousten käsittely tapahtuu suljettuna, eikä tietoja käsittelyn vaiheista tai hankinnan päätösesityksen valmistelusta tule antaa ulkopuolisille ennen hankintapäätöksen tekoa.

Tarjoukset avataan tarjouksien tekemiselle varatun määräajan umpeuduttua. Tarjousten avaamisesta tai avaustilaisuudesta ei ole erityissäännöksiä hankintalaissa. Kuitenkin tarjousten käsittelyssä ehdoton vaatimus on tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu.

Tarjousten saavuttua hankintayksikön tulee tarkastaa

  • onko tarjoukset toimitettu määräajassa
  • täyttävätkö tarjoajat soveltuvuutta koskevat vaatimukset
  • täyttävätkö tarjoukset tarjouspyynnössä esitetyt pakolliset vaatimukset

Tarjousten vertailu on tehtävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Valinta

Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on

  • hinnaltaan halvin
  • kustannuksiltaan edullisin tai
  • hintalaatusuhteeltaan paras.

Vertailuperusteiden asettaminen

Vertailuperusteen tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa puolueeton tarjousten arviointi.

Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Vertailuperusteet luetellaan alenevassa tärkeysjärjestyksessä. Vertailuperusteet voidaan myös ilmoittaa painoarvoineen, mistä ilmenee samalla tärkeysjärjestys.

Vertailuperusteet tulee kuvata riittävät selkeästi siten, että tarjoaja pystyy toimittamaan hankintayksikölle riittävät tiedot vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

Vertailuperusteiden tärkeysjärjestyksen muuttaminen

Hankintayksikkö voi muuttaa ilmoittamaansa vertailuperusteiden tärkeysjärjestystä, jos se saa tarjouskilpailussa tarjouksen, jossa ehdotetaan sellaista poikkeuksellisen tasokkaan toiminnallisen suorituskyvyn omaavaa innovatiivista ratkaisua, jota huolellinen hankintayksikkö ei olisi voinut ennakoida.

Vertailuperusteiden tärkeysjärjestyksen muuttaminen johtaa uuden tarjouspyynnön lähettämiseen tarjoajille, jolloin myös vähimmäismääräaikojen laskeminen alkaa alusta.

Tärkeysjärjestyksen muuttaminen ei saa johtaa tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaarantumiseen.