Komission ESPD –lomakkeen sähköinen täyttöpalvelu lopetti

Komission tarjoama virallinen ESPD-lomakkeen sähköinen täyttöpalvelu päätti toimintansa  2. toukokuuta 2019.  Komissio lanseerasi palvelun aikoinaan tukemaan jäsenmaita ESPD:n sähköisen velvoitteen käyttöönotossa. Nyt komissio lopettaa väliaikaiseksi tarkoitetun palvelun ylläpidon.

ESPD-lomakkeen käyttäminen jatkossa

Hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, miten ESPD-lomaketta käytetään jatkossa. Lomaketta tulee siis edelleen käyttää hankintalain 87 §:n mukaisesti, mutta se tulee täyttää muulla tavalla. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ESPD-lomaketta tulee käyttää hankintalain mukaan pääsääntöisesti sähköisenä. ESPD:tä voidaan käyttää sähköisesti muun muassa .docx muotoisena, .pdf:nä, komission palvelun .xml -tiedostona tai sähköiseen kilpailutusjärjestelmään integroidussa muodossa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lomakkeen voisi esitäyttää ja lähettää täytettäväksi käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä. Lomakkeen sähköistä rakenteisuutta ei laki edellytä.

Joihinkin kaupallisista kilpailutusjärjestelmistä ja -portaaleista on jo integroitu ESPD-lomakepalvelu. Hankintayksiköt voivat käyttää kyseisiä integroituja ESPD-lomakkeita. Tällöin on syytä varmistua, että palvelu on hankintalaissa asetettujen ESPD-vaatimusten mukainen.

Niiden järjestelmien osalta, joissa ESPD:tä ei ole integroitu suoraan järjestelmään, voi hankintayksikkö jatkossa käyttää esimerkiksi ESPD-lomakkeen .docx muotoista versiota. Käytettäessä .docx muotoista täyttölomaketta esitäytetty ESPD-tiedosto liitetään osaksi tarjouspyyntömateriaalia. Tarjoaja täyttää ja palauttaa ESPD-lomakkeen osana omaa tarjousmateriaaliaan. Hankintayksikkö voi myös laatia ESPD:n .docx dokumentista .pdf täyttölomakkeen.

Siirtymävaiheen keskeneräiset hankintaprosessit

Jos hankintayksiköllä on ESPD-palvelun lopettamisen siirtymävaiheessa keskeneräinen hankintaprosessi eikä hankintayksiköllä ei ole pääsyä kaupallisiin palveluihin, joihin ESPD on integroitu, komissio suosittelee hyödyntämään joidenkin jäsenmaiden ESPD-palveluita kyseisen hankintaprosessin loppuun saattamiseksi. Seuraavien maiden palvelut ovat melkein yhteneväisiä komission aikaisemman palvelun kanssa:

Kuitenkin suomalaisella hankintayksiköllä on itsellään velvollisuus varmistua siitä, että sen käyttämä palvelu täyttää hankintalain (1397/2016) edellytykset.

Lisätietoa aiheesta komission sivuilta: http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd_en

Word-muotoinen dokumentti vakiolomakkeesta löytyy HILMAN sivuilta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa