JHNY-vieraskynä: Elina Silvola 26.1.2024

Ympäristölle paremmat hankinnat eivät tapahdu itsestään – asiantuntemus vaatii myös koulutusta

Elina Silvola

Julkisten hankkijoiden rooli kestävän kehityksen edistäjinä on merkittävä. Kun ympäristönäkökulma huomioidaan hankinnoissa, se kirittää tarjoajia kehittämään ympäristölle parempia ratkaisuja. Laajempi tarjonta hyödyttää myös yksittäisiä kuluttajia. 

Hankinta-Suomen (vm.fi) selvitys vuodelta 2021 kuitenkin osoittaa, että julkiset hankkijat kokevat tarvitsevansa enemmän koulutusta hankintojen yhteiskunnallisesta roolista erityisesti vastuullisuuskysymyksissä. Koen, että koulutustarpeeseen tulee tarttua, jotta pystytään mahdollistamaan ympäristöasioiden huomioiminen osana julkisia hankintoja. 

Työkaluja osaamisen tueksi

Hankintojen asiantuntijasta ei tule ympäristöasiantuntijaa sormia napsauttamalla. Siksi on mielestäni korvaamatonta panostaa henkilöstön koulutukseen ekologisesti kestävien hankintojen parissa ja tarjota heille tarvittavat työkalut tavoitteen saavuttamiseksi. 

Kokemukseni mukaan ekologisesti kestävien hankintojen toteuttaminen vaatii syvällistä ymmärrystä niin hankintaprosessista kuin kestävän kehityksen periaatteista. 

Koulutuksen avulla henkilöstö voi kehittää tarvittavaa asiantuntemusta ja päivittää tietonsa ajantasaisiksi. Lisäksi tarjottavat työkalut, kuten Joutsenmerkittyjen ja EU-ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palvelujen hankintaa ohjaava Ympäristömerkkisitoumus, tukevat hankintayksiköitä ympäristönäkökulmien huomioimisessa.

Koulutuksella lisää ymmärrystä omista vaikutusmahdollisuuksista

Julkisia hankintoja toteuttavia viranomaisia ja muita hankintayksiköitä tulisi mielestäni aktiivisesti kannustaa osallistumaan koulutustilaisuuksiin, joissa jaetaan tietoa ympäristöä säästävien julkisten hankintojen käytännön toteutuksesta. 

Me Ympäristömerkintä Suomella tuemme tätä kehitystä järjestämällä pyydettäessä koulutuksia julkisille hankkijoille. Koulutuksissamme käsitellään käytännönläheisesti ympäristömerkkien käyttöä kilpailutuksen eri vaiheissa. Myös kokoamassamme hankintaoppaassa annetaan neuvoja ympäristömerkkien käyttämiseen julkisissa hankinnoissa. 

Kun henkilöstöllä on vahva osaaminen ja käytössään asianmukaiset välineet, hankintayksiköt voivat systemaattisesti ja tehokkaasti edistää ekologista kestävyyttä julkisissa hankinnoissaan. 

Tämä ei ainoastaan vastaa kestävän kehityksen tavoitteita, vaan voi myös tuoda taloudellisia säästöjä ja parantaa hankintojen pitkäaikaista vaikutusta yhteiskuntaan. Siten henkilöstön koulutus ja välineistön tarjoaminen muodostavat olennaisen osan kestävän hankintatoimen strategisesta kehittämisestä. 
 

Kirjoittaja:

Elina Silvola on Ympäristömerkintä Suomi Oy:n kestävien hankintojen asiantuntija. Ympäristömerkintä Suomi hallinnoi Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä.

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.