JHNY vieraskynä: Salla Koivusalo 13.3.2023

Kestävien julkisten hankintojesi toteuttamiseen apua ympäristöministeriön green deal -sopimuksista

Green deal -sopimukset ovat vapaaehtoisia sopimuksia valtion ja toimialojen tai kuntien välillä. Sopimusten avulla etsimme ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Green deal -sopimukset tuovat yhteen ne tahot, joilla on keskeinen rooli toivottavan muutoksen aikaansaamiseksi.

Tähän mennessä Suomessa on solmittu kymmenen green deal -sopimusta. Sopimuksissa on mukana jo yli sata toimijaa yrityksistä, kunnista ja muista organisaatioista.

Vapaaehtoisilla sopimuksilla on myös tiivis yhtymäkohta julkisiin hankintoihin.

Sopimukset ovat määräaikaisia ja keskiössä on uusien ratkaisu- ja toimintamallien kehittäminen osana sopimusten valmistelua ja toimeenpanoa. Sopimusten avulla voimme tehostaa tai täydentää lainsäädäntöä ja muita ohjauskeinoja.

Hankintayksikölle tarjolla heti käyttökelpoista tukea

Julkisten toimijoiden omien strategisten kestävyystavoitteiden toteuttaminen tapahtuu merkittävältä osin julkisten hankintojen kautta. Yleisesti ottaen kuntien sekä monien muiden julkisten organisaatioiden budjetista reilusti yli puolet on hankintoja.

Me ympäristöministeriöläiset, sekä muut sopimusosapuolet, olemme sopimuksen tehdessämme sitoutuneet tekemään tahoillamme selvitys- ja kehittämistyötä. Yksittäiselle hankintayksikölle green deal -sopimukseen liittyminen tarjoaa valmiin ja luotettavan toimijaryhmän, joka konkreettisesti auttaa tekemään kestäviä hankintoja muun muassa systemaattisen markkinavuoropuhelun ja kriteerien kehittämisessä.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO (2018) on saavuttanut vahvan jalansijan hankintojen kestävyyden edistäjänä Suomessa. Siksi ympäristöministeriö on halunnut KEINO-osaamiskeskuksen mukaan toteuttamaan hankintojen green deal -sopimuksia. Kansallisen julkisten hankintojen strategian (Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma) ekologisen vastuun tavoitteiden toteuttamisessa green deal -sopimukset on tunnistettu vaikuttavaksi tavaksi toteuttaa kestäviä hankintoja.

Vapaaehtoiset sopimukset vauhdittavat kestävien julkisten hankintojen toteuttamista

Tähän mennessä Suomessa on solmittu kymmenen erilaista green deal -sopimusta, joista julkisille hankintayksiköille tarkoitettuja on viisi. Tavoitteemme ympäristöministeriössä on kasvattaa mukaan tulevien hankintayksikköjen määrää voimassa oleviin sopimuksiin sekä valmistella uusia green deal -sopimuksia uusiin aihepiireihin.

Hankintayksiköille tarkoitetut green deal -sopimukset:

  • Kestävä purkaminen: Tavoitteena edistää korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien purkumateriaalien markkinoiden toimivuutta ja siten materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Sopimuksessa on mm. määrälliset tavoitteet purkukartoitusten toteuttamiseksi kiinteistöomistajien korjaus- ja purkuhankkeissa. Rakli ry ja ympäristöministeriö (2020)
  • Päästöttömät työmaat: Päästöttömien työmaiden edistäminen julkisten hankintojen kautta mm. asettamalla kunnianhimoiset tavoitteet työkoneiden sähköistämiselle ja luomalla yhteiset hankintakriteerit, jotka otetaan käyttöön omassa toiminnassa. Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit, Senaatti-kiinteistöt ja ympäristöministeriö (2020)
  • Varhaiskasvatuksen haitattomat kemikaalit: Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksessa julkisten hankintojen kautta mm. luomalla yhteiset hankintakriteerit, jotka otetaan käyttöön omassa toiminnassa. Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit, Monetra Oulu Oy, Tuomi Logistiikka Oy, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö (2020)
  • Rakentamisen muovit: Tavoitteena lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen kalvomuovien tuotantoa (40 % tuotannossa käytettävistä raaka-aineista on kierrätysmuoveja) ja käyttöä. Kemianteollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, Muoviteollisuus ry, Rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto Rasi ry, Rakennusteollisuus RT ry, Sähköteknisen kaupan liitto ry, Teknisen Kaupan Liitto ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ja ympäristöministeriö (2020)
  • Jätevesien puhdistaminen: tavoitteena on vähentää yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvan ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta, sopimus sisältää määrälliset valtakunnalliset tavoitteet. Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen Kuntaliitto ry ja ympäristöministeriö (2021)

Green deal -sopimukset on rakennettu yhteistyön alustaksi – tule mukaan!

Ekologisten kestävien julkisten hankintojen toteuttaminen onnistuu parhaiten tekemällä yhteistyötä muiden hankkijoiden, yritysten, tutkimuslaitosten sekä ministeriöiden kanssa. Juuri nämä elementit ovat valmiiksi rakennettu green deal -sopimuksiin. Tule siis rohkeasti mukaan yhteistyöhön, hankinta-ammattilainen ja hyödynnä tuki!

Kehitämme ympäristöministeriössä aktiivisesti vapaaehtoisia sopimuksia. Yksi keskeisistä ohjelmista, jonka tavoitteiden toteuttamista haluamme vauhdittaa green deal -sopimuksilla, on kiertotalousohjelma. Suomi tavoittelee ohjelmalla uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen vähentämistä. Julkisilla toimijoilla ja julkisilla hankinnoilla onkin tässä tärkeä rooli: olla luomassa kysyntää uusille kiertotalouden mukaisille ratkaisuille.

Prosessin edetessä kuluvan vuoden (2023) aikana löydämme kiertotalouden ja julkisten hankintojen rajapinnasta mahdollisia green deal -sopimusten kohteita. Infrarakentamisen kiertotalous on ollut esillä yhtenä mahdollisena aiheena.

Green deal -sopimukset ovat siis keskeinen osa Suomen yhteiskuntasitoumusta. Sitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan tulkinta siitä, mitä kestävä kehitys meillä tarkoittaa. Toimista raportoidaan vuosittain, ja sopimusten vaikutuksia seurataan säännöllisesti. Lue lisää green deal -sopimustoiminnastamme sekä kaikista voimassa olevista sopimuksista Sitoumus 2050 -sivulta.

Salla Koivusalo on ympäristöministeriön erityisasiantuntija ja vastaa vapaaehtoisista sopimuksista

Kuva: Jani Laukkanen

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.