JHNY-vieraskynä: Aki Jääskeläinen, Katrina Lintukangas ja Elina Karttunen

Toimittajayhteistyöllä kohti innovaatioita

Suomen Akatemian rahoittamassa nelivuotisessa ”Julkisen hankinnan muutos: hintakeskeisyydestä yhteiskunnallisen arvon luontiin” (InnoProcu) -projektissa pyrimme edistämään hankinnoissa pidemmän aikavälin arvonluontia huomioivaa ajattelutapaa sekä kasvattamaan julkisen sektorin hankintaosaamista. Osana projektia teimme kyselytutkimuksen, jossa selvitimme hankintayksiköiden innovatiivisuutta, osaamista ja kyvykkyyksiä.

Lisäksi tutkimme osaamisen yhteyksiä julkisen hankinnan tavoitteisiin kuten innovaatioihin sekä hyvään toimittajayhteistyöhön.
 

Kuvassa: Aki Jääskeläinen (vas.), Katrina Lintukangas ja Elina Karttunen
Kuvassa Aki Jääskeläinen (vas.), Katrina Lintukangas ja Elina Karttunen

Perusasiat kunnossa

Tulosten perusteella hankintojen perusasiat hoituvat hyvin, ja hankinta-ammattilaisilla on myös kohtuullisesti kykyä mukautua muutostarpeisiin. Hankinnoissa tapahtuu suhteellisen paljon yhteistyötä yli yksikkörajojen, ja suhteet toimittajiin ovat ammattimaisia.

Toisaalta tulokset paljastavat myös useita selkeitä kehityskohteita, joista seuraavaksi pohdimme mielestämme kahta merkittävintä: innovaatioiden edistämistä ja toimittajamarkkinoiden kehittämistä. Ne myös liittyvät läheisesti toisiinsa.

Innovaatioiden edistäminen kaipaa tavoitteita

Innovatiivisuuden lisäämiseen ja kehittämiseen liittyviä tavoitteita tulisi mielestämme tarkentaa organisaatioissa.

Innovatiivisuuteen liittyviä tavoitteita kytketään hankintoihin edelleen varsin harvoin. Hankintayksiköiden tulisi mielestämme liittää innovatiivisuustavoitteet hankintoihin paremmin ja tuoda niitä esiin konkreettisesti myös tarjouspyynnöissä. Hankintoihin osallistuvat henkilöt voisivat nähdäksemme olla enemmän mukana organisaation innovaatiotoiminnassa, jotta innovatiivisuustavoitteet saataisiin paremmin osaksi julkisia hankintoja.

Esimerkiksi tällä hetkellä ympäristövastuullisuuteen liittyvät innovaatiot näkyvät tulostemme perusteella julkisissa hankinnoissa aivan liian harvoin, vaikka vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita voidaan taatusti tukea julkisilla hankinnoilla.

Toimittajamarkkinoiden kehittäminen koetaan hankalana

Mielestämme toimittajamarkkinoiden kehittäminen on alue, johon julkisen hankinnan tulisi kiinnittää selvästi enemmän huomiota. Nykyisellään innovatiivisilla ja usein myös pienemmillä yrityksillä ei ole riittäviä mahdollisuuksia tuottaa uusia ratkaisuja julkisen sektorin tarpeisiin. Toimittajamarkkinoita kehittämällä olisi mahdollista parantaa julkisen sektorin hankkimien tuotteiden ja palveluiden arvoja eri sidosryhmille.

Kyselymme perusteella julkisiin hankintoihin osallistuvat henkilöt näyttäisivät suhtautuvan varovaisesti toimittajayhteistyöhön. Kyselyaineistomme paljasti, että osa vastaajista jätti kokonaan vastaamatta toimittajayhteistyötä ja -suhteita käsitteleviin kysymyksiin. Aihe lienee hankala, koska hankinta-asiantuntijoilla ei aina ole suoraa kontaktia toimittajakenttään. Ehkäpä myös korruption välttämisen vaatimus osaltaan lisää vastaajien varovaisuutta edes arvioida yhteistyötä, luottamusta ja sosiaalisia verkostoja toimittajien kanssa.

Lisäksi toimittajasuhteiden rakentamisen ja ylläpidon suhteen ollaan varovaisia erityisesti sopimuksettomana aikana. Esimerkiksi yhteisissä tilaisuuksissa tilaajat kohtaavat tuottajia/toimittajia vain harvoin. Tämä voi nähdäksemme osaltaan vaikuttaa myös toimittajamarkkinoiden kehittämiseen. Toimittajamarkkinoiden kehittämisen suhteen aktiivisuus onkin vielä suhteellisen vähäistä. Esimerkiksi pieniltä toimijoilta ei osteta kovin usein, ja niiden kasvun tukeminen on harvinaista. Myöskään pienten toimijoiden välistä verkottumista ei edistetä kovin usein.

Mielestämme toimittajamarkkinoita koskevaa tiedon etsintää ja hyödyntämistä voisi tehdä vielä systemaattisemmin. Lisäksi tulisi muistaa, että useat toimittajat ovat julkisen organisaation yhteistyökumppaneita sopimuskauden tai useita sopimuskausia, jolloin jonkinlainen sosiaalinen suhde verkostoineen on väistämättä olemassa.

Varovaisuus toimittajasuhteissa on ymmärrettävää, mutta se ei saisi haitata toimittajamarkkinoiden tuntemusta eikä yhteistyötä ja luottamuksen rakentumista sopimuskaudella.

Kirjoittajat:

Tenure track professori Aki Jääskeläinen tutkii hankintoihin ja toimittajasuhteisiin liittyviä kysymyksiä Tampereen yliopistossa tuotantotalouden yksikössä. Professori Katrina Lintukangas ja tutkijatohtori Elina Karttunen tutkivat hankintojen johtamista LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.