JHNY-vieraskynä: projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 12.9.2016

Kunnat hankkimaan puhtaampaa teknologiaa

Puhtaan teknologian eli cleantechin elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat merkittävästi pienempiä kuin perinteisten ratkaisujen. Julkisen sektorin hankinnat tarjoavat ison markkinapotentiaalin tälle sektorille. Kun kunnat näkevät puhtaiden teknologioiden hyödyn ja arvon, mahdollistaa se niiden laajamittaisen hyödyntämisen.

Cleantech-hankinnat mahdollistajina

​Julkiset hankinnat ovat muuttuneet paljon tällä vuosituhannella, eivätkä ne enää kohdistu yhteen selkeään tuotteeseen, palveluun tai urakkaan. Hankinnat ovat kokonaisuuksia, joissa eri palasten yhteen sovittaminen on tärkeää. Tämä korostuu erityisesti cleantech-hankinnoissa, joissa teknologian lisäksi on järkevää panostaa myös ohjausjärjestelmiin ja käyttöön. 

Julkisen sektorin investoinneista merkittävä osa voisi kohdentua cleantechiin. Julkisilla toimijoilla on myös erinomainen mahdollisuus tarjota yrityksille referenssikohteita. Volter Oy:n hakkeella toimivan pien-CHP-laitoksen ensimmäisenä referenssikohteena toimi Kempeleen ekokylä. Kohteen osoitettua toimivuutensa on laitokset hankittu myös Itä-Suomen yliopistolle ja Karelia ammattikorkeakoululle. Testitoiminta ja näkyvyys julkisten toimijoiden kautta on ollut osaltaan merkittävää. Nyt yritys suuntaa vahvasti vientiin.1

Potentiaalia on, mutta hankintoja vasta vähän

Cleantech-hankintoja on potentiaalista huolimatta toteutettu julkisella sektorilla harmillisen vähän. Pienissä kunnissa resurssit kohdistuvat operatiiviseen toimintaan. Ja vaikka hankintaosaajia kunnista löytyisikin, ei heidän osaamisensa yleensä ulotu cleantech-asioihin. Valintakriteeriksi hyvin helposti päätyy halvin hinta. Se ei suosi puhtaita teknologioita, koska ne voivat olla hankintahinnaltaan kalliimpia, mutta tuottavat kustannushyötyjä elinkaarensa aikana. Halvin hinta ei myöskään edistä hankintojen innovatiivisuutta, jota nykyään yhä enenevissä määrin julkisella sektorilla odotetaan. Innovatiivisen kilpailutuksen kautta yritys pystyisi kehittämään omaa tuotettaan ja saada siten markkinoita avattua.

Mistä lisää resursseja ja rohkeutta?

Kuntien resursseja ja hankintaosaamista voidaan lisätä esimerkiksi Hankintamappi-palvelun avulla, jonne eri sektoreiden toimijat voivat syöttää tietoja toteuttamistaan cleantech-hankinnoista. Hankintamapista voi saada ideoita ja se auttaa kokemusten vaihdossa. Hankintaprosessit ovat pääsääntöisesti monistettavissa jokaisen projektin erityispiirteet huomioiden. Hankintamappi voi tuoda tehokkuutta prosessiin ja myös kehittää sitä edelleen –  ehkä tarjota myös rohkeutta omaksua uusia toimintatapoja ja ottaa käyttöön vertailukriteereitä ympäristönäkökohtien huomioimiseksi. 

Toiminta osaksi aluekehittämistä

Puhtaan teknologian edistämiseksi on tärkeää, että sektori huomioidaan aluekehittämisessä ja sen edistämiseen sitoudutaan. Pohjois-Karjala on asettanut tavoitteekseen öljyvapaan maakunnan, jossa fossiilista öljyä ei hyödynnetä energiantuotannossa eikä liikenteessä. Pohjois-Karjalan kolmestatoista kunnasta yhdeksän on sitoutunut tavoittelemaan 80 % kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä osana valtakunnallista HINKU-verkostoa. Kuntien strateginen sitoutuminen tavoitteisiin edistää uusiutuvan energian investointeja sekä materiaali- ja energiatehokkuutta. Investoinnit hyödyttävät myös aluetaloutta. 

Pohjois-Karjala on siirtynyt strategioista tekoihin

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä cleantech-tuotteiden ja -ratkaisuiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Osa Pohjois-Karjalan kunnista oli mukana aurinkopaneelien yhteishankinnassa syyskesällä 2016. Kilpailutuksen järjestämisestä vastasivat KL-Kuntahankinnat Oy ja Suomen ympäristökeskus. Tämä tarjosi kunnille helpon ja turvallisen väylän tutustua cleantech-hankintojen toteuttamiseen. –  Ja prosessista löytyy varmasti myös oppia kuntien omiin tuleviin hankintoihin.

Anniina Kontiokorpi (etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi) toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa projektipäällikkönä Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeessa ja on koulutukseltaan ympäristötekniikan DI. 

Lähteet

1 Bioenergia 2/2016: Volter Oy lähti valloittamaan maailmaa​​

Lisätietoa ja esimerkkejä

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.