JHNY-vieraskynä: Jussi Kauppila 28.10.2022

Aito vuoropuhelu tärkeää jätteenkuljetusten hankinnan suunnittelussa

Kunnan tehtävänä on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta järjestää jätteenkuljetus asuinkiinteistöiltä. Jätteenkuljetus on terveyden ja ympäristön suojelun kannalta olennainen peruspalvelu, jonka on toimittava kaikissa oloissa. Siksi kunnan onkin jätteenkuljetuspalveluja hankkiessaan huolehdittava, että urakat jakaantuvat useammalle kuin yhdelle yritykselle ja joukossa on kaiken kokoisia yrityksiä.

Jotta tämä toteutuisi, kunnan on tunnettava alueensa kuljetusyritykset ja niiden valmiudet osallistua tuleviin kilpailutuksiin. Markkinavuoropuhelu on tähän oikea väline.

Jätelaki edellyttää markkinakartoituksen tekemistä ja kuljetusurakoiden jakamista

Uudistetun jätelain 36 § (Finlex) velvoittaa kunnan tekemään markkinakartoituksen kuljetuspalvelujen hankinnan yhteydessä ja suunnittelemaan hankintansa siten, että myös pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Lainkohdan mukaan kunnan on jaettava kuljetushankinnat osiin. Näiltä osin jätelain sääntely on siis yleistä hankintalainsäädäntöä tiukempaa.

Huolellisen markkinakartoituksen avulla kunta voi suunnitella hankinnat niin, että jätelain vaatimukset toteutuvat. – Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Markkinakartoitus tapahtuu ennen varsinaista hankintamenettelyä, ja sen toteuttaa hankintayksikkö, eli tässä tapauksessa kunnan jätelaitos. Markkinakartoituksella kunta saa tietoa potentiaalisista tarjoajista.

Hankintayksiköllä itsellään on jo lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten perusteella ainakin alustava ajatus markkinan kysyntäpuolesta eli siitä, minkälaisia jätteenkuljetuspalveluita eri alueilla tarvitaan ja kuinka paljon.

Markkinakartoituksen toinen puoli on tarjonnan selvittämistä:

  • Kuinka paljon ja minkälaisia kuljetusyrityksiä alueella toimii?
  • Mitä palveluja ne tarjoavat tai haluavat jatkossa tarjota?
  • Mitkä ovat niiden mahdollisuudet osallistua tuleviin kilpailutuksiin?
  • Minkälaisia urakoiden jakamiseen liittyviä toivomuksia niillä on?

Markkinavuoropuhelulla yritykset mukaan kuljetusurakoiden suunnitteluun

Saat tietoa yrityksistä ja niiden palveluista parhaiten markkinavuoropuhelun avulla. Markkinavuoropuhelusi voit järjestää monella tavalla. Esimerkiksi työpaja on hyvä keino kertoa yrityksille jätelaitoksen alustavista suunnitelmista. Tärkeintä on kuitenkin, että otat yritykset aidosti mukaan hankintojen suunnitteluun. Näin vältät kuljetusurakoiden suunnittelussa isoimmat sudenkuopat. Ne voivat hankintamenettelyssä johtaa esimerkiksi siihen, että saat tarjouksia huomattavasti ennakoitua vähemmän. Muista että yrityksillä on myös paljon tietoa alueenne erityispiirteistä.

Hankintayksikön ja yritysten yhteiset tilaisuudet ovat siis hankintojen suunnittelun kannalta tärkeitä, mutta hankintayksikölle ne eivät aina – harmi kyllä – välttämättä anna tarkkaa yrityskohtaista tietoa.

Kuulemani mukaan yritykset tulevat työpajoihin ja muihin yhteisiin tilaisuuksiin lähinnä tarkastamaan, että hankintayksikön suunnitelmat eivät sulje pois oman yrityksen tarjousta. Omista toiveista ja valmiuksista ei kilpailijoiden läsnä ollessa paljoa puhuta. Siksi hankintayksikön kannattaakin usein täydentää markkinavuopuhelua kahdenkeskisillä tapaamisilla yritysten kanssa. Näin hankintayksikölle muodostuu tarkka kuva markkinan tarjontapuolesta, mikä mahdollistaa urakoiden tarkemman suunnittelun.

Uusi ohjeistus valmisteilla

Olemme ympäristöministeriössä yhdessä Kierivä Oy:n kanssa valmistelleet aineiston hyvistä käytännöistä jätteen kuljetusten kilpailutuksissa. Olemme syksyn aikana myös keränneet kentän kommentteja maakuntakierroksella ja verkkotilaisuuksissamme jätelaitosten ja yrittäjien yhdessä tekemästä aineistosta. Jalostamme edellä mainituista aineistoista oppaan, jonka julkaisemme vielä vuoden 2022 puolella.

Ennen oppaan julkistusta on kuitenkin vielä yksi kokoava verkkotilaisuus 8.11.2022. – Kannustankin kaikkia jätelaitoksia ja kuljetusyrityksiä ilmoittautumaan tapahtumaamme viimeistään 7.11. aamulla!

Jussi Kauppila on ympäristöministeriön hallitussihteeri
 

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.